نسخه چاپی


مطاف و مقام ابراهیمآن مقدار از زمین سنگ فرش كه گرداگرد خانه كعبه است
 

مطاف و مقام ابراهیم:

آن مقدار از زمین سنگ فرش كه گرداگرد خانه كعبه است و فقها فاصله آن را از دیوار خانه تا بیست و شش ذراع و نیم دانسته اند و طواف باید در بین این مساحت انجام گیرد، مطاف نام دارد. به دور این سنگ فرش، سنگ فرش دیگرى است اندكى بلندتر از سنگ فرش نخستین. بر روى این سنگ فرش جایگاهى با ستونهاى باریك دیده مى شود كه انتهاى آن باب بنى شیبه بوده است. میان این جایگاه و خانه كعبه بنایى با قبه اى كوچك دیده مى شود كه مقام ابراهیم نام دارد. و آن سنگى است كه جاى پایى در آن دیده مى شود. این جاى پا منسوب به ابراهیم(علیه السلام) است.