نسخه چاپی


تهدیدهای پیش روی بیداری اسلامیبیداری اسلامی وانقلابیون با چه موانعی مواجه هستند
 

مقدمه
بیداری مبارک اسلامی امروز در جهان حالتی را ایجاد کرده که همه ی چشم ها درانتظار دیدن نتیجه وبه ثمر رسیدن این بیداری هستند،اما این بیداری با مشکلات وموانعی مواجه است که می تواند آینده بیداری را تاریک سازد وآن را باشکست مواجه  نماید.
 دراین نوشتار تلاش شده این موانع تا حدی بیان گردد واز زوایای گوناگون دیده شود ، زیرا این بیداری اسلامی که در جوامع مختلف شکوفا گردیده ، درهر جامعه با مشکلات خاص خود مواجه است دراهمیت این مسأله همین بس که اگر این موانع درنظر گرفته نشود وبرای ازبین رفتن شان تلاش نگردد، منافع وحقوق ملت های مسلمان به مخاطره خواهد افتاد.
اما در بیان پیشینه ی تاریخی این بحث درپژوهش، می توانم بگویم درمورد بیداری اسلامی امروز جهان اسلام ،کتاب های کمتری نوشته شده است که اهم آنها کتاب بیداری اسلامی مقام معظم رهبری می باشد، اما کتبی که در رابطه با موانع انقلابها نوشته شده، الهام گرفته از انقلاب های گذشته است وبیشتر مقالات وهمایش ها واجلاس، دراین زمینه دیده شده است .
دراین مقاله بررسی خواهد شد که بیداری اسلامی وانقلابیون با چه موانعی مواجه هستند وآسیب های داخلی وخارجی بیان شده است ، امیداست با توجه به این آسیب ها وجلوگیری از بوجود آمدن ویا رشدشان ، انقلابهای بیداری اسلامی به پیروزی نائل آید .
روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و تا حدی مراجعه به سایت های اینترنتی بوده است .
ان شاءالله مورد توجه حضرت حق قرارگیرد وگامی درمسیر خدمت به اسلام صورت گرفته باشد.

 

چکیده
موضوع " تهدیدهای پیش روی بیداری اسلامی " به دلیل حساس بودن واینکه آینده روشن بیداری اسلامی به این مسأله گره خورده است، انتخاب گردید.هدف از این نوشتار، شناساندن آسیب های بیداری اسلامی می باشد، تا با معرفی وبرجسته سازی آنها، تلاشی برای برطرف نمودن آنها صورت گیرد و یا در حد امکان از آنها دوری به عمل آید.
در ابتدا به واژه شناسی بیداری اسلامی پرداخته شده وسپس ماهیت، پیشینه ومؤلفه های آن بیان شده است ، قبل ازشروع به معرفی آسیب ها، سخنرانی پر محتوای مقام معظم رهبری را دراجلاس بیداری اسلامی، آوردیم، پس از آن آسیب ها را به دو دسته ی آسیب های داخلی وخارجی تقسیم نمودیم که هرکدام زیر مجموعه هایی دارد.
مهم ترین عناوینی که تحت آسیب های داخلی قرارگرفتند عبارتند از:
آسیب های فرهنگی واجتماعی، سیاسی و اقتصادی ، که باز هرکدام شاخه های دیگری را دارا هستند.
اما آسیب های خارجی شامل آفات نظامی، اقتصادی، اخلاقی وعقیدتی می باشد.
درانتهای این نوشتار ده پیشنهاد برای پیشگیری از خطرهای بیداری اسلامی از بیانات مقام معظم رهبری ذکرگردیده است.
کلید واژه ها : بیداری اسلامی/ تهدید/ آفات/ آسیب/ انقلاب.

 

 

واژه شناسی بیداری
بیدار:کسی که درخواب نباشد،نقیض خوابیده ،آگاه وهوشیار.
بیدار:کسی که درخواب نیست،کسی که درخواب غفلت نیست.
تعریف واژه بیداری اسلامی
"بیداری" ضدخواب است، پس بیداری به معنای حیات وزندگی است و نیز به معنای فعال شدن ،هوش (آگاهی) به کارمیرود و"اسلامی" به مفهوم تبعیت و پیروی ازآموزه های برتردین الهی است؛ درنتیجه ، بیداری اسلامی به معنی حیات برتر ویا تلاش برای دستیابی به آن است واین حیات، تنها ازدین، قابل دریافت است ، زیرا خدا به انسان وجهان حیات بخشیده و پیامبرش، ما را به آنچه زنده میکند ،فرا میخواند.
به بیان دیگربیداری اسلامی زنده شدن دوباره درپرتو اسلام اصیل و تجدید حیات اسلام ،معنا میدهد که درپناه آن استقلال، عدالت وهمه آموزه ها و ارزش های متعالی الهی، باردیگر زنده میشود وحیات می یابد.
بیداری یا احیاگری اسلامی نوعی اصلاح گرایی دینی است، البته نه آن اصلاح دینی که درغرب اتفاق افتاده ، دراصلاح دینی به معنای غربی، دین ، به گونه ای دستخوش تغییر و تبدیل قرارمیگیرد که درپی آن جامعه دینی نمی شود بلکه دین به قلمرو شخصی رانده میشود و در این صورت دین ازعرصه اجتماعی بیرون میرود، به همین دلیل ، باید بخار را از سیمای دین زدود تا صورت وسیرت دین هویدا شود و درنتیجه ی این اقدام دین به عرصه حیات آدمی باز گردد.
به سخنی دیگر بیداری اسلامی مهجوریت زدایی ازدین یا بازپیرایی وواخوانی گزاره ها و آموزه های اسلامی ازاجمال وابهاماتی است که بر سیمای دین نشسته است .
بیداری اسلامی علی رغم تنوع گرایش ها و زیرمجموعه های متفاوت پیام واحدی به تاریخ مخابره می کند که مضمون آن این است که : « مادوباره برگشتیم تادین را به عرصه فردی و بیشتراجتماعی انسان بازگردانیم ».
این احساس وخود آگاهی ، ترکیبی از دو حالت شرمندگی و عزم بازگشت به ارزش های ناب وراستین گذشته دارد ، شرمندگی دربرابر عزتی که زمانی دراختیار داشته وامروزمسلمین فاقد آن اند ودوم بازگشت به اسلام به این معنا که عقب افتادگی ما ناشی از دور شدن ازاسلام است اگربخواهیم دو عنصر شرمندگی و بازگشت را در یک عبارت جمع بندی کنیم می گوییم معنا و پیام بیداری اسلامی این است که به اسلام باهمه جامعیت آن و با همه ابعادش بازگردیم تاعزت گذشته و بربادرفته خویش را دریابیم. همانگونه که ازمعنای بیداری اسلامی هویداست  مراد از بازگشت ،سیرارتجاعی ومعکوس درتاریخ نیست ، یعنی مراد از بازگشت ، بازگشت به گذشته و سیرقهقرایی در تاریخ نخواهد بود بلکه منظور بازگشت به اسلام و توبه از کم توجهی به اسلام و یا جبران عمل نکردن کامل به دین نبوی است ، یعنی بیداری اسلامی مترادف است با این سخن که ما فاصله عمیقی درعقیده ، اخلاق وعمل اجتماعی ازمفاهیم و ارزش های اسلامی گرفته ایم وبرای جبران کوتاهی های چند قرن اخیر بای  تلاش کنیم هدف ازاین بازگشت باید ، ساختن یک تمدن جدید اسلامی با به کارگیری ارزشهای خالص اسلامی باشد .
نهضت بیداری اسلامی هدفش تشکیل یک تمدن محمدی جهانی است که درآن عقلانیت با معنویت ، قدرت با اخلاق وعلم با عمل جمع شود.
ماهیت بیداری اسلامی
بیداری اسلامی نوعی هم پوشانی یا ترابط مفهومی با مقوله هایی مانند اصلاح دینی ، احیاگری دینی، اسلام گرایی ومانند آن دارد و در زبان عربی معاصر نیزبا تعابیرگوناگونی مانند الصحوة الاسلامیة، البعث الاسلامیة، الیتارالاسلامی، الحرکة الاسلامیة و سرانجام الیقظة الاسلامیة و یا در پیوند با برخی ازاین مفاهیم ازآن یاد شده است.
البته فهم درست بیداری اسلام نیازیمند آگاهی مناسبی ازآموزه های اسلامی و درکی درونی ازجامعه مسلمانان وانبوهی از پیوندها وعوامل است وبه نظرمیرسد نظریه های موجود جامعه شناسی درحوزه جنبش های اجتماعی ظرفیت  تئوریک  و کارآمدی لازم را برای تبیین و تفسیر بیداری اسلامی ندارند.
آن دسته ازجامعه شناسان که به بررسی بیداری اسلامی وحرکت های اصلاح دینی پرداخته اند تلویحاً به این ناکارآمدی اعتراف کرده اند:
«اینکه آیا احیاگری اسلامی حتی در بنیادگرایانه ترین اشکال آن تنها میباید به عنوان تجدید عقاید واندیشه های سنتی در نظرگرفته شود ، قابل تردید است ؛ آنچه رخ داده است چیزی پیچیده تر است، آداب وشیوه های زندگی سنتی احیاء گردیده اند ، که خاص دوران مدرن است».
دررویکردی جامعه شناختی بیداری اسلامی رامیتوان نوعی باور تعمیم یافته (Generalized Belif) دانست که تقریباًدرهمه جوامع ، گروه ها ی مسلمان یافت میشود. یک جنبش اجتماعی ازمنابع وسرچشمه های مختلفی نشأت میگیرد وشکل گیری یک جنبش و به دنبال آن تغییرات اجتماعی ، رهین بسیج این منابع و پیوند سامان یافته بین آنهاست .این منابع شامل پدیده هایی همچون ساختارسازمانی ، رهبری شبکه ها وابزارهای ارتباطی ، سرمایه مادی واقتصادی ، اهرم های فشاروعقاید و باورهای مردم میباشد.
آن دسته از باورهای مردم ، باورهایی تعمیم یافته است که تقریباً همگان به آن معتقدند و موجد پاره ای رفتارهای شخص یکسان نزد همه است. بیداری اسلامی ازسنخ این باورهاست یعنی با تمایز و تفکیک بین جنبش های اسلامی  و بیداری اسلامی ، بیداری اعتقاد مشترک بین همه مسلمانان درسراسر جهان اسلام است.
یعنی همانگونه که یک باورمنشأ یک رفتار میباشد بیداری اسلامی نیز موجد حرکت اسلامی است.
بیداری اسلامی درخرد و دانش وعاطفه ودل واراده وعمل زن ومرد مسلمان ، بروزوظهوریافته است وشاید هیچ بخش وعضوی از پیکره امت اسلامی را نتوان یافت که متصف به این بیداری نباشد،.بیداری اسلامی فراتراز یک مذهب  و ملت  و قوم ونژاد و سرزمین ، درهمه جا به چشم میخورد.
پیشینه بیداری اسلامی
بیداری اسلامی درجهان اسلام یک سابقه دویست ساله دارد ، به این معنا که مسلمانها ازیک زمانی به خود آمدند و از آن حالت رکود و رخوت و با یک تعبیر، انحطاطی که به آنها تحمیل شده بود،خارج می شدند.ولذا یک نهضتی درجهان اسلام بوجود آمد که ما اسم آن نهضت را میگذاریم نهضت بیداری اسلامی.
یک عامل محرک برای اینکه این نهضت بوجود بیاید تهاجم بیگانگان به کشورهای اسلامی وایجاد سلطه این کشورها بود ازآغازقرن نوزدهم تا حالا که آغاز قرن بیست ویکم است ، حدود دویست سال بیداری اسلامی سابقه دارد.
 ازآن زمانی که مسلمانها به رهبری راهبران فکری خود به حرکت درآمدند تاکنون این حرکت بیداری وتلاش درجهت هدایت افکارمردم توسط اشخاص برجسته ای که درجای جای کشورهای اسلامی بودند ادامه پیداکرد کاری که بیدارگران اسلامی درکشورهای مختلف انجام دادند ابعادمختلف داشته است هرکدام به سلیقه خودشان راه حلی برای جبران عقب ماندگی وخلاصی ازاستعمار وسلطه بیگانه پیشنهادکردند وبه نوعی کارهای اینان مکمل هم بوده است ، ارتباطاتی که درجهان اسلام بین پیشروان ورهبران بیداری اسلامی وجودداشت خودبه صورت  خودجوش یک انسجامی را بین این منادیان اسلامی ایجاد کرد.
مؤلفه های بیداری اسلامی
مؤلفه های اصلی بیداری اسلامی رابه شرح زیرمیتوان برشمرد:
1-اعتقاد به فاصله داشتن جامعه اسلامی ازوضع مطلوب و برازنده جوامع اسلامی؛
2-اعتقاد به ضرورت رجوع به قرآن وسنت به عنوان مبنایی نو برای زندگی دردنیای جدید وتوجه یافتن     آنها به قابلیت ها وظرفیت های عظیم  نهفته در منابع دینی؛
3-اعتقاد برای ضرورت تلاش برای بازیابی هویت ملی ،فرهنگی یا دینی ازدست رفته؛
4-مباهات به گذشته ای درخشان و تمدنی بزرگ؛
5-احساس کوتاهی نسبت به انجام  وظایف اسلامی؛
6-اعتقاد به ناکارآمدی دستاوردهای جدید برای رفع مشکلات بشریت وشکست ایدئولوژی های وارداتی؛
7-احساس ضرورت برای رسیدن به راه حلی دینی ،  برای ایجاد تعامل وتعادل بین سنت ومدرنیته ؛
8-اعتقاد به ناهمدلی غرب درمواجهه  با جهان اسلام و به چالش کشیده شدن سرمایه و ارزش های خودی ازسوی غرب سلطه گر و ضرورت واکنش نشان دادن به آن ؛ پاره ای صاحب نظران ،  ظهوراسلام گرایی را حرکتی در مسیرتخریب اروپامداری  تفسیر کردند.
9-اعتقاد به بازخوانی وباز فهمی متون دینی ،  که ازاین موضوع میتوان به عنوان یکی ازبایستگی های معرفت شنا سانه بیداری و احیاگری دینی، سخن گفت .
سخنان مقام معظم رهبری دراجلاس بیداری اسلامی
ولی امر مسلمین در سخنان خود در مراسم گشایش اجلاس بیداری اسلامی، برانگیختگی و آگاهی امت اسلامی را درهم شکننده حصارهای استبداد و استکبار خواندند ،ا یشان فرمودند :
" بیداری مبارک اسلامی با غافلگیر کردن شیاطین منطقه ای و جهانی، مهره های خطرناکی از جبهه ی دشمن ساقط کرده اما لازم است با توکل بر خدا، درس آموزی از تجربیات تاریخ معاصر جهان اسلام، و تکیه  بر عقل وعزم و شجاعت، صحنه ی همچنان سیال تحولات منطقه را مدیریت کرد و به سرانجام رساند".        
ایشان در تبیین هویت قیامها و انقلابهای جاری در منطقه، حضور واقعی و عمومی مردم در میدان عمل و مبارزه و جهاد را مهمترین عنصر تحولات جاری برشمردند و با اشاره به تفاوت های عمیق تحولات متکی بر مردم با دیگر تحرکات اجتماعی افزودند: 
"تحولات متکی بر مردم همچون کلمه طیبه الهی است و حضور تعیین کننده مردم در آن، با ترسیم آینده ی مطلوب، اجازه انحراف و سازش با دشمن را به خواص  آلوده و عوامل نفوذی دشمن نمیدهد".

رهبر انقلاب اسلامی، شعارها و رفتارهای مردم منطقه را نشان دهنده اصول، ارزشها و اهداف انقلابهای جاری در منطقه خواندند و با استناد به این واقعیت، تأکید کردند:
«احیا و تجدید عزت و کرامت ملی پایمال شده بدست دیکتاتورهای فاسد و وابسته به آمریکا و غرب» از اصول درجه اول انقلاب های کنونی است.
حضرت آیت الله خامنه ای پس ازآن به بیان آسیب هایی که فراروی این انقلاب هاوجوددارد پرداختند :
ایشان با اشاره به شناخت و تجربیات موفق ملت ایران در رویارویی با اینگونه خطرها، آسیب های احتمالی بیداری اسلامی را به دوبخش تقسیم کردند: «آسیب هایی که ناشی از ضعف های درونی است وخطرهای ناشی از برنامه ریزی مستقیم دشمنان».

حضرت آیت الله خامنه ای، راحتی خیال ناشی از احساس پیروزی و درپی آن کم شدن انگیزه ها و سست شدن عزمها را  نخستین خطر درونی بیداری اسلامی دانستند و افزودند:
"این خطر هنگامی مهیب تر می شود که برخی اشخاص در صدد غنیمت طلبی و تصاحبِ سهمِ ویژه برآیند ".

رهبر انقلاب اسلامی، مرعوب شدن در مقابل هیمنه ظاهری مستکبران، اعتماد به دشمن و افتادن در دام لبخندها و وعده های او، عدم شناخت پیچیدگی های سلطه طلبان و غفلت از آنان، مغرور شدن، بروز اختلاف میان انقلابیون و بوجود آمدن رخنه در پشت جبهه مبارزه را از دیگر آسیب های درونی انقلاب ها بر شمردند و تأکید کردند:
" باید با همه توان از این آسیب ها گریخت و با در هم آمیختن شجاعت و تدبیر و عزم و اراده، همه ذخائر الهی را برای استمرار پیروزمندانه بیداری اسلامی بکار گرفت".

حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین دسته دوم آسیب های احتمالی انقلابهای ملتهای منطقه، به برنامه ریزی دشمنان برای روی کار آوردن عناصر وابسته به امریکا و غرب اشاره کردند و افزودند:
"اگر این توطئه با هوشیاری مردم مواجه شود سلطه گران تلاش می کنند با سناریوهای مختلف، از جمله پیشنهاد مدل های حکومتی و قانون اساسی های وابستگی ساز، راههای انحرافی دیگری را پیش پای ملت ها بگذارند" .

رهبر انقلاب خاطر نشان کردند: "نفوذ میان انقلابیون، تقویت مالی و رسانه ای یک جریان نامطمئن و به حاشیه راندن جریان های اصیل انقلاب از دیگر شیوه هایی است که دشمنان با بکار گیری آنها، سعی می کنند مجدداً بر اوضاع مسلط شوند".

ایشان خطاب به علما، اندیشمندان و صاحب نظران جهان اسلام  یاد آور شدند:
" اگر این تاکتیک ها نیز به نتیجه نرسد مستکبران معمولاً به روشهایی همچون بوجود آوردن هرج و مرج، ترور، ایجاد درگیری میان پیروان ادیان و قومیت ها و حتی ایجاد جنگ میان کشورهای همسایه روی می آورند و با تحریم و حصر اقتصادی، هجوم همه جانبه تبلیغاتی و رسانه ای، بدنام کردن نخبگان صالح و خریدن عناصر سست عنصر، سعی می کنند مردم را نومید وخسته کنند تا به شکست کشیدن انقلاب ها ممکن و آسان شود".
توکل به خداوند، اعتماد و حسن ظن به وعده های مؤکد نصرت الهی، بکار گیری خرد و عزم و شجاعت، حضور مستمر در میدان، خسته نشدن از مجاهدت و فداکاری در راه خدا، پرهیز از غرور و غفلت، و حمد و شکرگزاری پروردگار مهمترین فرازهای این بخش از سخنان رهبر انقلاب بود.
پرهیز از اختلافات مذهبی، قومی، نژادی، قبیله ای و مرزی، توصیه مهم دیگر رهبر انقلاب اسلامی بری فائق آمدن نخبگان و ملت های مسلمان بر آسیب ها و خطرات بود.

ایشان در این زمینه به اندیشمندان و متفکران جهان اسلام تأکید کردند:
 "تفاوتها را به رسمیت بشناسید اما آنها را مدیریت کنید و بدانید که تفاهم میان مذاهب اسلامی کلید نجات است و کسانی که با تکفیر این و آن، به آتش تفرقه مذهبی دامن می زنند دانسته یا ندانسته  مزدور و عمله شیطانند".

حضرت آیت الله خامنه ای، مقاومت در برابر الگوهای تحمیلی از جمله  الگوهای لائیک، لیبرالیسم غربی، ناسیونالیسم افراطی و گرایشهای چپ مارکسیستی را از دیگر اقدامات لازم برای تداوم بیداری اسلامی دانستند و ضمن توصیه صاحب نظران جهان اسلام به کار پیچیده و دشوار نظام سازی، افزودند: "باید هدف نهایی را امت واحده ی اسلامی و ایجاد تمدن اسلامی جدید، بر پایه دین و عقلانیت و علم و اخلاق، قرار دهیم".

ایشان آزادی فلسطین از چنگال درنده صهیونیسم را نیز هدفی بزرگ خواندند و افزودند: "نسل جوان کشورهای اسلامی ظرفیت چنین کار بزرگی را داراست و باید روح اعتماد به نفس را در او زنده کرد".

سخنان مهم رهبر انقلاب اسلامی در جمع  صدها نفر از علما، دانشمندان، متفکران، جامعه شناسان و مورخان کشورهای مختلف بویژه جهان اسلام با تذکر دو نکته مهم پایان یافت:
"1- ضرورت حضور و نقش آفرینی قاطع مردم در مدیریت کشورها با اجرای نظام مردمسالاری اسلامی و2- لزوم مرزبندی دقیق میان اسلامگرایی با تحجر و افراط".

ایشان در باره نکته اول خاطرنشان کردند: "ملت های انقلاب کرده خواستار نقش آفرینی آرایشان در مدیریت کشورها هستند و چون مؤمن به اسلامند بنابراین مطلوب آنان، نظام مردمسالاری اسلامی است یعنی نظامی که در آن حاکمان با آرای مردم برگزیده می شوند و ارزشها و اصول حاکم بر جامعه، مبتنی بر معرفت و شریعت اسلامی است".

رهبر انقلاب افزودند: "البته نظام مردمسالاری اسلامی به اقتضای شرایط گوناگون کشورها، می تواند با شیوه ها و شکل های مختلف تحقق یابد و به هر حال باید کاملاً مراقب بود که این نظام با دمکراسی لائیک و لیبرال غربی که در مواردی ضد مذهب است اشتباه گرفته نشود".

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به ضرورت مرزبندی کامل میان اسلامگرایی با قشری گری و تعصب های جاهلانه خاطر نشان کردند:" افراط های مذهبی که غالباً با خشونت کور همراه است عامل عقب ماندگی و دور شدن از هدفهای والای انقلاب و بیداری اسلامی است  که این مسئله نیز به نوبه خود مایه جدا شدن مردم و در نتیجه شکست انقلاب خواهد بود".

رهبر انقلاب اسلامی در جمع بندی سخنانشان، بیداری اسلامی را واقعیتی فراگیر در فضای عمومی منطقه خواندند و با تأکید بر لزوم مدیریت «صحنه همچنان سیال تحولات منطقه ای» افزودند:
"تقوا در معنای والا و گسترده و عمیقش، سر پیچیدن از فرمانبری کافران و منافقان، و توکل و اعتماد به خداوند، دستورالعمل کارساز پروردگار برای همیشه و به ویژه این برهه ی حساس و سرنوشت ساز امت اسلام است که عمل به آن، بیداری مبارک اسلامی به فضل الهی به سرانجام تاریخ ساز خود خواهد رساند".

 

آسیب شناسی بیداری اسلامی
انقلابها ونهضت ها نیزمانند همه ی پدیده های عالم درمعرض آفات وآسیبها هستند. آفاتی که چهره های گوناگون ومتفاوتی دارند؛ چنانچه این آفات به موقع شناسایی ودفع نشوند، ممکن است انقلاب را ازبین ببرند، یا حداقل آنرا ازرسیدن به اهداف وآرمان هایش بازدارند.
استاد مطهری پس ازپیروزی انقلاب به آفات وآسیب های انقلاب پرداخت ودراهمیت پرداختن به این بحث فرمودند:
«نهضتها مانند همه ی پدیده های دیگرممکن است دچارآفت ص343زدگی شوند وظیفه رهبری نهضت است که پیشگیری کند واگراحیاناً آفت نفوذ کرد، با وسایلی که دراختیار دارد ویا باید دراختیاربگیرد، آفت زدایی نماید ، اگررهبری یک نهضت به آفتها توجه نداشته باشد یا درآفت زدایی سهل انگاری نماید قطعاً آن نهضت ، عقیم، یا تبدیل به ضدخود خواهد شد واثرمعکوس خواهد بخشید».
آسیب شناسی تهدید های  فراروی خیزش اسلامی
الف)آسیب های داخلی
گاهی دشمن، ازطریقی غیرازدخالت  وارد میشود وبا نفوذ دادن افراد وابسته به خود تلاش خواهد کرد تا جامعه اسلامی را ازدرون متلاشی کند. وضعیت کنونی جهان به گونه ای است که هیچ دشمن خارجی بدون وجود هوادار مزدورداخلی نمیتواند در درون یک جامعه نفوذ کند و آن جامعه راسرنگون سازد. مهم ترین آسیب هایی که از ناحیه عوامل داخلی متوجه جامعه اسلامی می شود عبارتند از:
1-آسیب شناسی فرهنگی واجتماعی
-تهاجم فرهنگی
برخی ازگروه های معارض، همان گروه های نفاق هستند که درجامعه اسلامی نقش مخالف را ایفاء می کنند، لیکن مخالفت خود را بروزنمی دهند اینان تلاش می کنند از طریق مغالطه و ایجاد شبهه دراذهان، باورها و ارزش های انحرافی را در جامعه جا اندازند وازاین طریق، به اهداف خود دست یابند.
این دسته ی اخیرکه دشمنان اسلام به آنها دل خوش نموده اند، تلاش میکنند تا جامعه را ازدرون تخریب نمایند وعمدتاً از طریق هجوم  فرهنگی به اهداف شوم خود نایل شوند. یکی ازبرنامه های مهم دشمنان اسلام درجهت تضعیف باورها وارزش ها این است که با نفوذ دردستگاه سیاست گذاری کشور، کسانی را سرکارآورند که اعتقادات ومبانی فکری و ارزش آن ها تا حدودی ازامام فاصله گرفته باشد و تحت تأثیر و فرهنگ  و ارزش ها و افکارغربی باشند، خطراین دسته افراد به قدری گسترده است که بزرگترین تهدید علیه جامعه اسلامی به شمارمیروند.
دشمنان فرهنگ دینی مردم، می کوشند تا درحوزه باورها، نگرش جوان و نیز کسانی که ارتباط قلبی ومعنوی با عالم ماورای ماده بر قرار نساخته اند، تأثیربگذارند. بحث قرائت های  مختلف ازدین و نیز طرح نظریه ی عدم ثبات معرفت دینی ازمباحثی است که درراستای تضعیف باورها صورت گرفته است.
دومین میدان ستیز با فرهنگ دین، عرصه ی ارزش هاست ، دراین راستا بحث اعتباری بودن ارزشها را مطرح می سازند تا پوزیتویسم اخلاقی درجامعه جا افتد و ارزش های ثابت واصیل ، رنگ ببازد و ارزش ها و گرایش ها تابع عوامل درونی واجتماعی و پیروخواست و میل انسان تلقی شود. دراین صورت حقیقت ثابتی را نمی توان ثابت کرد، و تطهیرآن مطرح کردن تساهل و تسامح  و پلورالیسم دینی است .
این گونه مباحث نیز از نظراسلام مطرود است وتنها ارمغانی که به همراه خواهد آورد ازمیان رفتن غیرت دینی مسلمانان وتضعیف مبانی دینی خواهد بود نتیجه مباحث مذکور آن خواهد شد که اصرار ورزیدن برسرباورها وارزشها کاری ناصواب و بی نتیجه است ودراین زمینه هیچ راهی جزگفتگو و مدارا با مخالفان و دشمنان وجود ندارد و از این رونهضت های مبتنی بر باورها و ارزش های معین مانندانقلاب اسلامی به خطا رفته اند.
ترویج تفکرجدایی دین ازسیاست، انکار ولایت فقیه و تشکیک دراعتبارالهی و تلاش برای تضعیف جایگاه قانونی آن ، سه عنصر فرهنگی به شمارمیروند که دشمنان انقلاب اسلامی درصددند به آن لباس عمل پوشانده ، به این ترتیب فرهنگ پویایی شیعه را مورد تاخت و تاز قراردهند.

-نفوذ اندیشه های بیگانه
اندیشه های بیگانه از دو طریق نفوذ می کند:
یکی ازطریق دشمنان، یعنی هنگامیکه یک نهضت اجتماعی اوج میگیرد وجاذبه پیدا می کند ومکتب های دیگر را تحت شعاع قرارمیدهد پیروان مکتب های دیگربرای رخنه کردن درآن مکتب و پوسانیدن آن مکتب ازدرون ،اندیشه های بیگانه راکه باروح آن مکتب مغایراست وارد آن مکتب میکنند و آن مکتب رابه این ترتیب ازاثروخاصیت می اندازند و یا کم اثرمی کنند ...؛ دوم ازطریق دوستان و پیروان ، گاهی پیروان خود مکتب به علت ناآشنایی درست با مکتب، مجذوب یک سلسله نظریات واندیشه های بیگانه میگردند و آگاهانه یا ناآگاهانه آن نظریات را رنگ مکتب میدهند وعرضه میکنند.
-تجددگرایی افراطی
درمقابل تمسک به اسلام ناب، تجددگرایی افراطی وزهد گرایی منفی قراردارد تجددگرایی افراطی که درشیعه هم وجود داشته ودارد وهم درسنی، عبارت است از آراستن اسلام به آنچه ازاسلام نیست، و پیراستن آن ازآنچه ازاسلام است، به منظور رنگ زمان زدن و باب طبع زمان کردن ، آفت بزرگی برای نهضت است  و وظیفه رهبران نهضت است که جلوی آن را بگیرد.
تجددگرایی افراطی درحقیقت تلفین اسلام با اندیشه های غیر اسلامی برای زیباجلوه دادن می باشد واین اندیشه غیر اسلامی گاهی اندیشه ماتریالیستی وگاهی اندیشه های لیبرالیستی ومدرنیته وگاهی تفکرات پست مدرن میباشد که امروزه شاهد آن هستیم تجددگرایی افراطی به خاطرروحیه ی انفعال پذیری وخودباختگی می باشد .
-تحجرومقدس نمایی
تحجربه معنای جمود و انعطاف پذیری است حالتی که درمقابل هرپدیده ی جدید به دلیل تازه بودن واکنش منفی ازخود نشان میدهد، همزمان با شروع نهضت امام خمینی (ره) درسال 1341 ومبارزه ایشان علیه رژیم ستم شاهی، متحجران ومقدس مآبان سد راه مبارزه شده، به طوری که امام مبارزه با اینها را هزاربار سخت تر از مبارزه با رژیم می دانستند پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام مقدس اسلامی نیز، این نوع افراد به مبارزه با نظام اسلامی برخاستند.
برخی به ملحدان وضد انقلاب پیوستند، برخی درکشور ماندند و سعی کردند به هروسیله مشروعیت نظام رازیرسؤال برده و خوراک تبلیغاتی برای رسانه های گروهی بیگانه تهیه کنند امام خمینی(ره)درپایان عمرمبارکشان گوشه ای ازخیانت آنها نسبت به اسلام را بازگو کرد و فرمود : «خون دلی که پدرپیرتان ازاین دسته متحجرخورده است هرگز از فشارها و سختی های دیگران نخورده است وآنقدرکه اسلام ازاین مقدسین روحانی ضربه خورده است ازهیچ قشردیگری نخورده است».
ومقام معظم رهبری خطرتحجررا اینگونه بیان فرموده اند :«تحجرآن است که کسی که میخواهدازمبانی اسلام وفقه اسلام ، برای مبنای اسلام استفاده کند، به ظواهراکتفا کند و نتواند کشش طبیعی ومعارف اسلامی را، درآنجایی که قابل کشش است درک کند و برای نیازیک ملت و یک نظام ویک کشور که نیازلحظه به لحظه است، نتواندعلاج ودستور روزرا نسخه کند وارایه بدهد این بلای بزرگ است اگر دررأس نظامهای سیاسی که براساس نظام تشکیل شده است یا درآینده تشکیل خواهد شد؛ چنین روحیه ای وجود داشته باشد اسلام برنامه دارد وخواهد توانست ازمنبع لایزال ، احکام اسلامی جامعه را به پیش ببرند و امام خمینی (ره)خود را ازاین آفت مبرا کرده است و...».
-کم رنگ شدن ارزش ها وروی آوردن به ضد ارزش ها
باسقوط یک رژیم سیاسی ، ارزش های مسلط آن ازبین نمی رود ، هرچقدر زمان مبارزه با پیروزی انقلاب کم ترباشد، حضورارزش های قبلی درجامعه بیشترنموداراست .
انقلاب اسلامی، انقلاب ارزش ها وهنجارهای دینی است و اگراین ارزش های اسلامی که انقلاب مابرای تحقق آن بود درجامعه کم رنگ شود خطربزرگی جامعه اسلامی را تهدید می کند.
دنیاطلبی واشتغال به زینت های دنیوی بالأخص بین اقشار انقلابی ، یکی از مظاهرضدارزش درجامعه می باشد ، اگرزندگی تجملی وروحیه ی تکاثرطلبی درمیان عناصرانقلابی فزونی گیرد و نیروهای انقلابی روحیه ی خود را ازدست دهند، داعیه دفاع ازانقلاب وارزش ها تضعیف می شود اشاعه فساد و فحشاء درجامعه خصوصاً دربین نسل جوان وتأثیرپذیری از جنگ روانی وتهاجم فرهنگی تبلیغاتی دشمن و رجعت تدریجی به ارزش های فرهنگی رژیم پیش همواره ازآسیب های جدی است که جامعه راتهدید می کند وبه تعبیرمقام معظم رهبری تهاجم فرهنگی،یاشبیخون فرهنگی دشمن دقیقاًدرهمین راستامیباشد.
بحران هویت اجتماعی ودینی بالأخص بین نوجوانان وجوانان نسل دوم وسوم انقلاب وگرایش به الگوهای غربی وفرهنگ مبتذل غرب همچنین ازخطرات مهمی است که جامعه اسلامی راتهدید می کند ،براین اساس جایگزین ارزش ها وفرهنگ بیگانه باهمان فرهنگ ابتذال وفساد و فحشاء وبی بندوباری به جای ارزش های دینی وانقلابی ازآفت های مهم میباشد که باید با آن مبارزه کرد.
-غرور و رخوت درمیان انقلابیون
برخی ممکن است بابدست آوردن پیروزی دچارغرورگشته کارراتمام شده پندارند.ازجهت روانی این امرزمینه رابرای ایجادرکود ورخوت درمیان انقلابیون فراهم میسازد ونیروهای انقلابی رابه افرادی رفاه طلب و دنیاگرا تبدیل می کند که دیگرنسبت به توطئه های فراروی نظام توجهی نخواهند داشت.
دراین صورت،انقلابیون ازهرتلاش وکوششی برای پیشرفت دست برمی دارند.البته تاحدی بایدبه آنان نیزاین حق رادادکه پس ازتحمل آن شداید و مصیبت های فراوان  برای مدتی دررفاه وآسایش به سربرند، ولی درعین حال این رفاه وآسایش رانباید به عنوان پایان کارتلقی کردواز فعالیت وکوشش دست کشید.
-اختلاف درونی
اختلاف میان گروه ها و اقشارمختلف جامعه ،گاهی ازعوامل کاملاً درونی و براساس ملاک های غیرقابل قبول ازنظراسلام، نظیراختلافات قومی، نژادی وحتی مذهبی، سرچشمه میگیرد.
اختلافات میان گروه های مختلف جامعه سبب خواهد شد تا نیروهای جامعه دراثر اصطکاک تحلیل رفته قدرت پیشرفت راازدست بدهند.
سیاست « اختلاف بینداز و حکومت کن » سیاستی است که سابقه ای دیرین درطول تاریخ دارد.
-جهل به حقانیت اسلام وضعف ایمان انقلابیون
آفتهایی که درون جامعه اسلامی ودرمیان خود انقلابیون به وجود می آید می تواند دو منشأ داشته باشد:
1-جهل نسبت به حقایق اسلام ومعارف اسلامی
2-ضعف ایمان، کسانی وجود دارند که علی رغم اینکه مسلمان بوده، ایمان نیزآورده اند، لیکن شرایط اجتماعی زندگی آنان به گونه ای نبوده است که به حقیقت معارف  اسلامی پی ببرند، اینان به جهت معلومات اندک نسبت به حقیقت اسلام، باعث ایجاد یکی ازکانون های خطردربین خود مؤمنان می گردند اما خطرجدی تراین است که دربین مؤمنان، ضعف ایمان پدیدار گردد، افرادی وجود دارند که علی رغم آشنایی کامل بامعارف اسلامی، ازتصمیم جدی وعزم راسخ برای عمل به آنها برخوردارنیستند وازهوا وهوس های خود پیروی می کنند. چنین افرادی ممکن است که درواقع، خدا، پیامب، دین واحکام شرع را قبول داشته باشند اما ازمقاومت دربرابرهوای نفس، ناتوان باشند. البته هنگامی که شخص ،درعمل، از خود  ناتوانی نشان داد وهوا وهوس براوچیره گشت، ناخودآگاه ذهن وفکراونیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت:
إنما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع واحکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله : همانا آغازپدید آمدن فتنه ها، هواپرستی و بدعت گذاری دراحکام آسمانی است، نوآوری که قرآن باآن مخالف است. خطبه 50نهج البلاغه.
ب)آسیب شناسی سیاسی
درارتباط باآسیب شناسی سیاسی انقلاب اسلامی ایران میتوان باعنایت به رهنمودهای رهبران فکری وسیاسی انقلاب میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
1-رخنه فرصت طلبان
رخنه ونفوذ فرصت طلبان دردرون یک نهضت ازآفت های بزرگ هرنهضت است.فرصت طلب کسی است که نسبت به آرمان های انقلاب بی اعتقاد یا بی تفاوت باشد و درتلاش برای تأمین منافع شخصی است.
استاد مطهری دراین رابطه میگوید:
«هرنهضت مادام که مراحل دشوار اولیه راطی میکند، سنگینی اش بردوش افرای مؤمن، مخلص وفداکاراست، اماهمین که بارنشست و یا لااقل نشانه های باردادن آشکارگشت، و شکوفه های درخت هویدا شد، سروکله افراد فرصت طلب پیدامیشود ...تا آنجا که تدریجاً انقلابیون مؤمن وفداکاراولیه را ازمیدان به درمی کنند. این جریان تا آنجا کلیت پیدا کرده که می گویند " انقلاب فرزند خوراست " گویی خاصیت انقلاب این است که همین که به نتیجه رسید فرزندان خود را یک به یک نابود سازد. ولی انقلاب فرزند خورنیست. غفلت ازنفوذ و رخنه ی فرصت طلبان است که فاجعه به بارمی آورد...به هرحال مبارزه بارخنه ونفوذفرصت طلبان علی رغم تظاهرات فریبنده شان یکی ازشرایط اصلی ادامه ی یک نهضت درمسیراصلی است ».
2-تفرقه ودرگیرشدن درگرداب اختلافات داخلی
علی علیه السلام راز تداوم انقلاب ویک حکومت رادوری ازتفرقه وتحکیم ارکان مودت ومحبت وترغیب وتوصیه نسبت به آن معرفی می کند. مهم ترین عامل تهدید کننده ی بالندگی یک ملت ازدیدگاه آن حضرت عبارت است ازکاشتن بذرنفاق وکینه درسینه ، پشت کردن به یکدیگر، ترک یاری هم نوعان وتبدیل الفت ومحبت به پراکندگی وتفرقه.
3-عدم مواجه صحیح باآزادی وسوءاستفاده ازآن
آزادی یکی ازنعمت های خداوند است وانسان فطرتاً خواستارآن است وبا بهره مندی واستفاده درست ازآن، می توان به فعالیت های اساسی واجتماعی و زیربنایی پرداخت ونیز مشکلات مادی ومعنوی جامعه را برطرف نمود. اما ملتی که سالیان متمادی درچنگال دیواستبداد، قدرت نفس کشیدن نداشتند ،همین که یکباره وبدون آمادگی قبلی نعمت آزادی رادرآغوش بگیرندبه جای آنکه درموقعیت جدیدبه فعالیت اساسی وزیربنایی بپردازند، با اقدامات وعملکرد نا مناسب خود ، سعی درنابودی آن می کنند و به نام آزادی آن چنان سوء استفاده میشود که از کار اصیل وانقلابی خویش پشیمان می شوند بنابراین چنین سوء استفاده ازآزادی مانند شمشیردودم اساس انقلاب راتهدید می کند ؛زیرا مسئولان یا وضعیت موجود را تحمل می کنند یا که خود به هرج ومرج مردم می انجامد، یا به محدودکردن آزادی ویا سلب آن ازمردم می پردازند؛ که خودآغازی است برپایان دادن به انقلاب وحاکمیت استبداد درنتیجه ضمن بهره گیری ازآزادی و رعایت حقوق دیگران وحفظ آن ، لازم است که آموزش لازم برای استفاده صحیح ازآن به مردم داده شود.
4-خستگی نیروهای انقلابی
ادامه ی انقلاب اسلامی تا رسیدن به کلیه ی اهدافش، یک اصل است که هیچگاه نباید از ذهن وفکرانقلابیون دورشود افراد انقلابی باید بدون خستگی وبا نشاط کامل، برای رسیدن به اهداف اصلی انقلاب تلاش کنند به هرحال ، سست شدن مردم ازادامه ی راه انقلاب، یکی ازآفات مهم انقلاب است که ممکن است به دلایل متعددی ازجمله رفاه طلبی یا برخورد با مشکلات ، درادامه راه حاصل شود.
امام خمینی (ره) درباره ی نقش مردم درانقلاب می فرماید:
«تاوقتی که حکومت ما بتواند این حالت مردمی خویش راحفظ کند ومسئولان همان طورکه درحال حاضردراغلب موارد شاهد میشود مردمی باشند، ازحمایت مردمی برخوردارند، و با پشتیبانی مردم هیچ آسیبی به انقلاب نمیرسد».
بیشترنهضت های صد ساله اخیربه خاطرهمین نقیصه ها به ثمرنرسیدند.
تاریخ نشان داد که خستگی نیروهای انقلابی وعدم ارتباط میان دونسل موجبات بروزبحران ومشکلاتی برای جامعه گردیده است ومسأله فاصله ارتباطی ودرک متقابل میان دونسل ازجمله این مشکلات است اگرنسل انقلاب نتواند آرمانها واندیشه های انقلابی خود را به نسل بعد از خود که تصویرروشنی ازحوادث قبل وبعد از دوران انقلاب ندارند منتقل کند با این بحران مواجه ودشمن می تواند ازوجودهمین مشکلات بهره برده این دو نسل رادرمقابل یکدیگر قراردهد.
ج)آسیب شناسی اقتصادی
حل مشکلات اساسی اقتصادی ازاهم مسایل انقلاب است ورفع بی عدالتی های اقتصادی واجتماعی باقیمانده اززمان طاغوت وبرقراری نظام اقتصادی عادلانه ی اسلامی هنوزمسأله ای است که به طورجدی چارچوب وبرنامه ی آن مشخص نشده است .
ب)آسیب های خارجی  
این آفات را میتوان به چهارگروه تقسیم کرد : آفات نظامی،اقتصادی،اخلاقی وعقیدتی .
  1-آفات نظامی
جامعه انقلابی ممکن است ازسوی بیگانگان موردهجوم نظامی واقع شود و نظامی که درحال تکوین خود میباشد، توسط قوه ی قهریه ی آنان، سرنگون گردد. راه مبارزه با این امرحفظ وتقویت روحیه فداکاری ،جانفشانی ومقاومت وسلحشوری مردم، تعلیم شیوه وشگردهای دفاع ، جنگ وفنون نظامی به آنان وتهیه وتحصیل سازوبرگ جنگی وآلات وادوات نظامی است.
نعمت انقلاب اسلامی ،به همان اندازه که خیلی بزرگ است ،ازنظروجوددشمنان نیزکم نظیرمی باشدوآشکارترین فعالیت دشمن درجهت نابودی انقلاب اسلامی ،دخالت نظامی است .بنابراین باید باحفظ آمادگی وقدرت لازم ،زمینه ی دفاع ازخودرافراهم ساخت.
2-آفات اقتصادی
جامعه انقلابی ،همچنین،ممکن است ازطرف بیگانگان مورد محاصره اقتصادی وتجاری قراربگیردتااوضاع واحوال اقتصادی ومالی روبه وخامت ونابسامانی گذارد، ودرنتیجه ، مردم ناراضی ونسبت به نظام انقلابی بدبین شوند وارکان نظام دچارتزلزل، سستی وضعف گردد. راه مبارزه با این امراین است که اولاًروحیه ی ایثا، صبرو قناعت را درمردم ایجاد و تحکیم کنند؛ و ثانیاً با برنامه ریزی های عالمانه، معقول وشرعی هرچه زودتر ریشه های وابستگی اقتصادی به بیگانگان را بخشکانند ومقدمات خودبسندگی اقتصادی را درهمه زمینه های کشاورزی ، دامپروری، صنعت وتجارت فراهم آورند.
اساساً آفات نظامی وآفات اقتصادی هم بخوبی شناخته شده اند وهم درزمینه مبارزه با آن ها اطلاعات وتجارب لازم وکافی به دست آمده است . ولی آنچه شناختن آن دشواراست و راه مبارزه با آن نیزپرازسنگلاخ ها وپیچ وخم هاست همانا آفات اخلاقی وعقیدتی است.
3-آفات اخلاقی
بیگانگان می کوشند تا با ترویج واشاعه انواع واقسام فسق وفجور، ازجمله فحشاء، مشروبات الکلی ومواد مخدر،اخلاق وروحیات مردم را فاسد کنند وبه صورتی درآورند که مردم نه فقط استعداد و نشاط دفاع ازکیان وموجودیت انقلاب ونظام انقلابی خودرا ازکف دهند وبلکه اساساً نسبت به انقلاب ونظام انقلابی سردباوروسست مهر شوند وحتی خواستارسقوط آن وظهورنظام دیگری شوند که به اعمال وارضای شهوت میدان دهد، طریقه ی مبارزه با آفات اخلاقی، تربیت مردم بروفق ارزش های درست اخلاقی ودینی وجلوگیری جدی وشدید از ورود آلات و وسایل فسق و فجوروفحشاء ومنکرات به درون جامعه است.
4-آفات عقیدتی
بیگانگان همچنین، ممکن است سعی کنند که یا تعالیم واحکام دینی مذهبی مردم وآرا وعقاید حقه آنان را مورد خدشه مناقشه قراردهند وچنین وانمود کنند که بطلان آنها را اثبات کرده اند و خلاصه به نوعی حمله فکری وفرهنگی اقدام کنند، یا چنان که دراغلب موارد معمول است ، ظاهرآنها را مورد هجوم و تعرض قرارندهند، ولی چنان تفسیر و تأویل کنند که ماهیت آموزه ها وفرموده های دین وشریعت متحول ومتبدل گردد وهویتشان دگرگون شود.
این کاردوم ، یعنی تفسیروتأویل نادرست ونابجای متون دینی ومذهبی ، به طورمعمول ؛ تحت عناوینی بسیاردل آویزو فریبنده ، مانندتعبیرعمیق وهوشمندانه ازتعالیم واحکام دینی ومذهبی ، تکامل معرفت دینی ، نوسازی وبازسازی فکردینی ، تطبیق تعالیم واحکام دین برمقتضیات ونیازهای متغیرزمان ، وساده کردن ودردسترس همگان قراردادن دین، صورت میپذیرد، آن هم به دست کسانی که یا مسلمان نیستند یا اگرمسلمانند به بعضی ازمکتب ها ومسلک های غیراسلامی دل باخته اند این کارها به تدریج وبدون اینکه بسیاری ازمردم بویی ببرند موجب فساد عقیدتی جامعه میشود؛ و این فساد، بی شک مفاسد دیگری را درپی خواهد داشت.
ازآنجا که آثارونتایج فسارعقیدتی به زودی ظاهرنمیشود وبرای احساس ولمس آن حدی ازرشد فکری وعقلانی را " آفات " وهلاکت بارنمیدانند ؛ و این خود برخطرخیزبودن آن آفات می افزاید. ازاین رو، برهمه کسانی که به اهمیت وخطراین آفات وقوف یافته اند و دراندیشه اصلاح جامعه، حفظ انقلاب ونظام انقلابی اند، فرض است که راه و رسم های مبارزه با آنها را نیک بیاموزند وبا جدیت تمام به کارگیرند و نگذارند که دین ومذهب مسخ  و نسخ شود و معجون هایی که ازخلط ومزج بینش ها وارزش های اسلامی، غیراسلامی و ضد اسلامی فراهم آمده است، به عنوان داروی شفابخش همه ی دردها ورنج های مسلمین عرضه و ترویج شود.
بعضی حرکت های منفی وغلط انقلابیون
گاهی حرکت هایی از سوی انقلابیون دیده می شود که بی شک پیروزی انقلاب ها را به خطر می اندازد بنابراین لازم است این نقاط ضعف  بیان گردد تا انشاءالله برطرف شود.
1-تأکید براجرای شریعت دربخش هایی اززندگی و به فراموشی سپردن بخشهای دیگرکه خود انعکاس منفی برآن میگذارد و ای بسا فرصت ضربه زدن به آن ازسوی دشمنانش فراهم می آورد. علاوه براین چنین اجرای ناقصی تأثیرمطلوب خود را به دنبال نخواهد داشت وحتماً باید سایر بخش ها نیز به مورد اجرا گذاشته شوند.
2-قشری گری وسطحی نگری در فهم شریعت
تردیدی نیست که این جزم اندیشی، به بروز راه حل های ناقصی منجر شده که هیچ هم سویی با منطق ندارد ومردم را ازتصوروجود راه حل های برتر برای مشکلات پیچیده زندگی خود به هنگام پیاده کردن اسلام دورمیسازد وحتی درواقع باعث تمسخرمیگردد و به دشمن اجازه میدهد اتهامات ستم گرایانه ای همچون عقب افتادگی وارتجاع وجمود و تحجر و جزمی گری، به چنین اسلامی وارد آورد.
3-گسست ازعلماء، اندیشمندان وروند اجتهاد اصیل
که به معنای اجتهادی ناقص به ویژه درمورد مسائل حساسی است که منجربه احکام خودسرانه وای بسا مخالفت های آشکاربا شریعت واهداف و مقاصد آن میگردد.
چه بسیارحرکت هایی که درابتدا با خلوص نیت بسیارشروع کرده ولی براثرجهل سران آنها وعدم ارتباط با علماء دچارانحراف گشتند وعملاًآلوده کارهای مخالف اسلام وحتی دچارالحاد گردیدند.
4-شیفتگی وپذیرش برخی دیدگاه های غربی بنام نواندیشی اسلامی
وبه عبارت دیگرفعالیت های سازمان یافته یابرنامه ریزی روند انقلاب وبهره گیری ازنظریات چپ وراست – به عنوان دانش وحکمتی که مؤمن درهرکجا باشد باید به دنبال آن باشد- وبی آنکه متوجه باشند این نظریات درواقع بخشی ازمنظومه ای هستند که دارای بنیادهای اصولاً ناپذیرفتنی آنها نیز منجرمیگردد.
5-گرایش به خشونت و تروریسم
پدیده خطرناکی است که معیارها و راهبردها را برهم زده و کارزار انواع اتهام و چالش ها را علیه امت اسلامی، مدارس ومراکزعلمی و فعالیت های اجتماعی آن چنان شدت بخشیده که نیازی به توضیح ندارد.
6-نومیدی و کاهلی
ضربه های خطرناکی که دشمنان وارد می آورند وانواع محاصره وتحریم های ستم گرانه ای که برامت وحرکت های اسلامی آن تحمیل میشود و بزرگنمایی شدید دشواری ها مشوش ساختن تجربیات موفقی که این موانع را شکسته اند، همه وهمه دست اندرکاران را دچاریأس ونا امیدی میسازد و نوعی کاهلی وفراموشی هدفهای بزرگ وحتی دل مشغولی های کوچک و بسندگی به دستاوردهای کوچک وسرانجام شیوه های تبلیغی ساده و بدوراز تغییرات ریشه ای وکارهای بنیادی ورها سازی مسائل بزرگ واساسی بدست سرنوشت و...به دنبال خود می آورد.
-8گرایش به اصلاحات فرعی وبی توجهی به تغییرات بنیادی
میدانیم چنانچه به مسائل فرعی نه درچارچوب کلی وبه عنوان جزئی ازیک کل نگریسته شود تبدیل به شیوه های گمراه کننده یی میگردد وای بسا مقاومت اشغالگر نیز به تداوم این روند یاری میرسانند تا مگرنوعی رضایت مردمی را برای خود کسب کنند، وقتی مسائل اصلی ومحوری ، به فراموشی سپرده شود، امت پویایی وآینده خود را ازدست میدهد.
نکات قابل توجه !
1-ضرورت کوشش درتشویق اجرای کامل وتمام عیارشریعت
2-لزوم ژرف اندیشی درفهم شریعت واهداف آن ودوری ازسطحی نگری
3-ضرورت برجسته سازی نقش علما ومراکزعلمی وفعال کردن روند اجتهاد آزاد
4-هوشیاری دربرابر جریان های وارداتی وزنهارباش دربرابر شیفتگی نسبت به آنها
5-توجه به چهره محبت آمیزاسلام ونفی تروریسم وخشونت که البته این به معنای ستم پذیری وسکوت دربرابر اقدامات تروریستی اردوگاه کفرنیست
6-نفی ظواهربت پرستانه درفعالیت های انقلابی
7-انگیزش امید درتودههای مردم
8-تأکید براقدامات بنیادی والبته بدون فراموش کردن اصلاحات فردی دراین راستا
9-بهره گیری ازتمام فرصتهای فراهم آمده
10-برخورد واقع گرایانه با مسائل
11-نفی فرقه گرایی
12-گشایش پل های ارتباطی منطقی با دیگران
13-تقویت اسلام سیاسی جهان شمول
14-تکیه به برنامه ریزی های بلند مدت وآینده نگرانه
پیشنهادها برای پیشگیری آسیبها و خطرهای بیداری اسلامی
درانتهای مقاله می پردازیم به بیان ده پیشنهاد ازسوی مقام معظم رهبری که برای پیشگیری از آسیب های بیداری اسلامی  مطرح فرمودند:
1-تحمل زحمات بزرگ برای پیروزی برهمه موانع
2-توجه به پشتونه های حقیقی یک ملت مؤمن
3-بازخوانی دائمی اصول انقلاب وتطبیق آنها با محکمات اسلام وحفظ آنها ازانحراف
4-پرهیزازاختلاف مذهبی، قومی، نژادی، قبیله ای ومرزی
5-پرهیزازالگوهای لائیک، ناسیونالیستی ویا مارکسیستی درنظام سازی
6-هدف نهایی قراردادن امت واحداسلامی وایجاد تمدن اسلامی
7-هدف گرفتن آزادی فلسطین ازچنگال صهیونیستها
8-استفاده ازظرفیت نسل جوان کشورهای اسلامی
9-مطلوب دانستن نظام "مردم سالاری"
10-اشتباه نکردن اسلام گرایی با تحج، قشری گری وتعصب های جاهلانه وافراطی .
نتیجه
دریک جمع بندی کلی میتوان گفت، بی شک بیداری اسلامی امروز با خطرات وچالش های متعددی در حوزه های مختلف، مواجه است که هر کدام از این خطرها که از آن پیشگیری به عمل نیاید ممکن است آینده بیداری وانقلاب اسلامی را با شکست روبرو سازد .
نقاط ضعف بسیاری در جامعه اسلامی وجود دارد که این خلأ به هر شکل ممکن باید پر شود، حال که با توفیق الهی، بیداری مبارک اسلامی ایجاد شده، باید تلاش شود تا به سرانجام برسد واین نیازمند روشنگری وشناساندن روشهای صحیح به جامعه اسلامی علی الخصوص، جامعه انقلابیون می باشد، که خویش را درگیر آنچه دشمن برای سرگرمی آن ها آماده ساخته نسازند و ازهدف اصلی غافل نشوند.
برما فرهنگیان است که این آسیب ها را بشناسیم  و بشناسانیم  و فرهنگ اسلامی را بیش از پیش گسترش دهیم ودر راستای روشن سازی افکار تلاش نما ییم.

 

 

فهرست منابع
1- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، امیرکبیر، تهران1374، ج1
2-مشیری، مهشید، فرهنگ زبان فارسی الفبایی- قیاسی، سروش، تهران1376
3-سایت طوبی، پژوهشکده تحقیقات اسلامی
4- بیداری اسلامی چشم انداز آینده وهدایت آن، معاونت فرهنگی مجمع جهانی مذاهب اسلامی، جمعی ازدانشمندان، تهران ،1383،ج1
5- پایگاه  اطلاع رسانی دفترآیت الله سیدمحمدحسین فضل الله (ره) بینات
6- منبع خبر:
http://www.leader.ir
7-بابا پور گل افشانی، محمد مهدی، تحلیلی برانقلاب اسلامی ایران ریشه ها وپیامدها، مرکزجهانی علوم اسلامی، دفترتدوین متون درسی، قم، 1382
8-مصباح یزدی، محمدتقی، انقلاب اسلامی وریشه های آن، مؤسسه ی آموزشی وپژوهشی امام خمینی(ره)، قم، 1386

 

 

 برچسب هابیداری اسلامی, بیداری مبارک, حقوق ملت
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
مطالبات شیطان بزرگ در سوریه مطالبات شیطان بزرگ در سوریه
مخالفان داخلی دولت سوریه در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می شوند
تهدیدهای پیش روی بیداری اسلامی تهدیدهای پیش روی بیداری اسلامی
بیداری اسلامی وانقلابیون با چه موانعی مواجه هستند
وعده صادق وعده صادق
فریاد اعتراض ملت ها در گوش ابر قدرتها، پیکره غرب را به لرزه انداخته
این قرن، قرن اسلام است این قرن، قرن اسلام است
در طول عمرمان این ضرب المثل ایرانی را بارها شنیده ایم که...
ظهور قدرتمند اسلام در آمریکای لاتین ظهور قدرتمند اسلام در آمریکای لاتین
هجده درصد مسلمانان، عرب و بقیه مسلمان ها در کشورهای دیگری پراکنده اند
انقلاب‌هایی با شعار الله اکبر انقلاب‌هایی با شعار الله اکبر
با سقوط قذافی، تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وارد مرحله جدیدی شد
غرب در جاده اسلام ستیزی غرب در جاده اسلام ستیزی
بررسی کارنامه کشورهای غربی در ماه های اخیر
توطئه علیه جهان اسلام توطئه علیه جهان اسلام
قدرت های جدید ضد غرب منافع آنها را در معرض تهدید قرار داده اند

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما