نسخه چاپی


حج استجابی 2كیفیت افعال حجّ اِفراد; از احرام و وقوفین و اعمال منى و اعمال مكه، عین كیفیّت حجّ تمتع است
 

 177  م ـ كیفیت افعال حجّ اِفراد; از احرام و وقوفین و اعمال منى و اعمال مكه، عین كیفیّت حجّ تمتع است و در احكام، مشترك هستند و كیفیت افعال عمره تمتع; از احرام و طواف و سایر اعمال، عین كیفیتِ عمره مفرده است.

 178  م ـ عمره تمتع را اگر كسى به?ج??بیاورد، كافى است از عمره مفرده.

 179  م ـ كسى كه وظیفه?ا??حج تمتع است; مثل اشخاصى كه از مكه شانزده فرسنگ شرعى دور باشند، اگر استطاعت براى عمره داشته باشند و براى حج نداشته باشند، عمره
مفرده بر آنها واجب نیست(1) مثل اشخاصى كه به نیابت حج مى?كنند??گرچه احتیاط آن است كه
به?ج??آورد.(2)

 180  م ـ كسى كه محرم شد به احرام عمره مفرده، حرام مى?شو??بر او جمیع چیزهایى
كه در احرام تمتع گفته شد و بعد از آن?ك??تقصیر كرد یا سر تراشید، همه چیز بر
او حلال مى?شو??مگر زن?ه??و بعد از آن?ك??طواف نساء را با نمازش به?ج??آورد، زن هم بر او حلال?مى?شود.

 181  م ـ طواف نساء را در عمره مفرده، باید بعد از تقصیر یا سر تراشى به?ج??آورد.(3)

 182  م ـ كسى كه به احرام عمره مفرده وارد مكه شد، اگر احرامش در ماه?ها??حج بوده،(4)جایز است كه آن را عمره تمتّع قرار دهد(5) و دنبال آن، حج تمتع به?ج??آورد و در این صورت هدى بر او واجب مى?شو??

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . آیة الله صانعى: وجوبش خالى از قوت نمى?باش??

2 . آیة الله مكارم: این احتیاط واجب است.

3 . آیة?الله?بهجت: در عمره مفرده، تقدیم طواف نساء بر تقصیر، در صورت ضرورت یا نسیان یا جهل، مجزى است.(مناسك، س166).

4 . آیة الله تبریزى: تا وقت حج در مكّه باقى ماند.

آیة الله سیستانى: اگر عمره مفرده را در ماه?ها??حج انجام دهد و در مكه تا روز هشتم ذى?حج??بماند و قصد حج كند عمره او عمره تمتّع به حساب مى?آی??

5 . آیة الله بهجت: جواز عدول به عمره تمتّع، محل تأمل و احتیاط است، مگر این?ك??متمكن از انجام عمره تمتع نباشد. (به ذیل مسأله 1322 مراجعه شود).