نسخه چاپی


چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 2هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
 

 

 

لاتمـار فیذهب بهائك و لا تمـازخ فیجترء علیك.(1)
جـدال مكـن كه ارزشت مـى رود و شـوخـى مكـن كه بـر تـو دلیـر شـوند.

...................................................

من رضى بدون الشرف من المجلس لم یزل الله و ملائكته یصلون علیه حتى یقوم(2)
هـر كه به پـاییـن نشستـن در مجلـس خشنـود بـاشـد پیـوسته خــــــــــدا و فرشته ها بر او رحمت فرستند تا برخیزد.  

....................................................

دع مـن ذهب یمینا و شمالا, فـان الراعى یجمع غنمه جمعها باهون سعى و ایاك و الاذاعه و طلب الـریـاسه فـانهمـا یـدعوان الى الهلكه.(3)
آن را كه به راست و چپ رود واگذار! به راستـى چـوپان گوسفندانش را به كمتر تلاشى گرد آورد.
مبادا اسرار را فاش كرده و سخن پراكنى كنى و در پى ریاست باشى, زیرا این دو آدمى را به هلاكت مى كشانند. 
 

....................................................

مـن الذنـوب التى لا تغفر: لیتنى لا اواخذ الا بهدا. ثم قال: الاشراك فى الناس اخفـى مـن دبیب النمل علـى المسح الاسـود
فى اللیله المظلمه.(4)
از جمله گناهانى كه آمرزیده نشـود این است كه (آدمى) بگوید: اى كاش مرا به غیر از ایـن گناه مواخذه نكنند. سپـس فرمود: شرك در میان مردم از جنبـش مورچه بر روپوش سیاه در شب تار نهانتر است. 
 

....................................................

بسم الله الرحمـن الـرحیـم اقـرب الى اسـم الـله الاعظم مـن سواد العین الى بیاضها.(5)
(بسم الله الرحمـن الـرحیـم) به اسـم اعظم خـدا,از سیاهـى چشـم به سفیـدىاش نزدیكتـر است.

....................................................

حب الابرار للابرار ثواب للابرار,و حب الفجار للابرار فضیله للابرار و بغض الفجار
للابـرار زیـن للابـرار , و بغض الابـرار للفجـار خزى علـى الفجار.(6)
دوستـى نیكـان به نیكـان , ثـوابست بـراى نیكـان.
و دوستـى بـدان به نیكان , فضیلت است براى نیكان,
و دشمنى بدان با نیكان , زینت است بـراى نیكان,
و دشمنـى نیكـان بـا بـدان, رسـوایـى است بـراى بـدان.  

 ....................................................

مـن التـواضع السلام علـى كل مـن تمر به, و الجلـوس دون شـرف المجلس.(7)
از جمله تواضع و فروتنى سلام كردن بر هر كسى است كه بر او مى گذارى, و نشستن در پایین مجلس است.  

....................................................

من الجهل الضحك من غیر عجب.(8)
خنده بیجا از نادانى است. 

 ....................................................

مـن الفـواقـر التـى تقصـم الظهر جار ان راى حسنه اطفـاهــا و ان راى سیئه افشاها.(9)
از بلاهاى كــمـر شكــن , همــسایـه اى اسـت كـه اگــر كـردار خـوبى رابینـد نهانـش سـازد و اگـر كـردار بـدى را بینـد آشكـارش نمـایـد.

....................................................

اوصیكـم بتقـوى الله و الورع فـى دینكم و الاجتهاد لله و صدق الحدیث و اداء الامانه الـى مـن ائتمنكـم مـن بـر او فـاجـر و طـول السجـود و حسـن الجـوار .
فبهذا جاء محمـد(ص) صلـوا فـى عشائرهـم واشهدوا جنائـزهـم و عودوا مـرضاهـم و ادوا حقوقهم, فان الرجل منكـم اذا ورع فى دینه و صدق فى حدیثه و ادى الامانه و حسـن خلقه مع النـاس قیل: هذا شیعى فیسـرنى ذلك.
اتقـوا الله و كونوا زینا و لا تكونا شینا, جروا الینا كل موده وادفعوا عنا كل قبیح , فانه ما قیل فینا من حسـن فنحـن اهله و ما قیل فینا مـن سـوء فما نحـن كذلك. لنا حق فى كتاب الله و قرابه من رسول الله و تطهیر مـن الله لایدعیه احد غیرنا الا كذاب.
اكثروا ذكر الله و ذكر الموت و تلاوه القرآن و الصلاه على النبـى (ص) فان الصلاه على رسول الله عشر حسنات احفظوا ما وصیتكم به و استـودعكم الله و اقرء علیكـم السلام.(10)
شما را به تقـواى الهى و پارسایـى در دینتان و تلاش براى خدا وراستگویـى و امانتـدارى درباره كسـى كه شما را امیـن دانسته ـ نیكـوكار باشد یا بـدكارـ و طول سجود و حسـن همسایگى سفارش مى كنـم, محمد(ص) براى همیـن آمده است. در میان جماعتهاى آنان نماز بخـوانید و بـر سر جنازه آنها حاضر شـویـد و مریضانشان را عیادت كنید, و حقوقشان را ادا نمایید زیرا هر یك از شما چون در دینـش پارسا و در سخنـش راستگـو و امانتدار و خـوش اخلاق بامردم باشد, گفته مى شـود : ایـن یك شیعه است, و ایـن كـارهـاست كه مـرا خـوشحـال مـى سـازد.
تقواى الهى داشته باشید, مایه زینت باشید نه زشتى, تمام دوستى خـود را به سوى ما بكشانید و همه زشتـى را از ما بگردانید, زیرا هر خـوبـى كه درباره ما گفته شود ما اهل آنیم و هر بدى درباره ما گفته شـود ما نه آنیـم, در كتاب خدا براى ما حقـى و قرابتـى از پیامبر خداست و خـداونـد ما را پاك شمرده , احـدى جز ما مدعى ایـن مقام نیست, مگر آن كه دروغ مـى گـوید. زیاد به یاد خدا باشید و زیاد یاد مرگ كنید و زیاد قـرآن را تلاوت نماییـد و زیاد بر پیغمبـر (ص) سلام و تحیت بفـرستیـد. زیـرا صلـوات بـر پیـامبـر خــدا(ص) ده حسنه دارد.
آنچه را به شما گفتـم حفظ كنیـد و شمـا را به خدا مـى سپارم و سلام بر شمـا.

....................................................

لیست العباده كثـره الصیام و الصلـوه و انمـا العباده كثره التفكـر فى امر الله.(11)
عبـادت كــردن بـه زیـادى روزه و نـمـاز نیـست, بلكه ( حقیقت) عبادت, زیاد در كار خدا اندیشیدن است. 

....................................................


الغضب مفتاح كل شر.(12)
خشم و غضب كلید هر گونه شر و بدى است.

....................................................

شیعتنـا الفئه النـاجیه والفـرقه الزاكیه صـاروا لنـا رادئا و صـونا و على الظلمه البا و عونا سیفجـر لهم ینابیع الحیـوان بعد لظى مجتمع النیـران امـام الـروضه.(13) پیـروان ما , گـروههاى نجات یابنـده و فـرقه هاى پاكـى هستنـد كه حافظان (آییـن) ماینـد, و ایشـان در مقـابل ستمكـاران , سپـر و كمك كـار ما (هستند).
به زودى چشمه هاى حیات ( منجى بشریت) بعـد از گدازه توده هاى آتـش! پیش از ظهور براى آنان خواهد جوشید. 

....................................................

اقل الناس راحه الحقود.(14)
كینه توز ناآرام ترین مردمان است.  

 ...................................................

اورع الناس من وقف عند الشبهه, اعبد الناس من اقام على الفرائض ازهد الناس مـن تـرك الحـرام , اشـد النـاس اجتهادا مـن تـرك الذبوب.(15)
پـارسـاتـریـن مـردم كسـى است كه در هنگـام شبهه تـوقف كنـد.
عابـدتـریـن مـردم كسـى است كه واجبـات را انجـام دهـد.
زاهـد تـریـن مـردم كسـى است كه حـرام را تـرك نمـاید.
كـوشنـده تـریـن مـردم كسـى است كه گنـاهـان را رهـا سازد. 
 

....................................................

المـومـن بـركه علـى المـومـن و حجه علـى الكـافـر.(16)
مـومـن بـراى مـومـن, بـركت و بـر كـافـر ,اتمام حجت است. 

....................................................

انكـم فى آجال منقـوصه وایام معدوده و الموت یاتى بغبه, من یزرع خیرا یحصد غبطه و مـن یزرع شرا یحصـد ندامه, لكل زارع ما رزع لایسبق بطـىء بحظه, ولا یدرك حـریص ما لـم یقـدر له, مـن اعطـى خیـرا فالله اعطـاه, و مـن وقـى شـرا فالله وقاه.(17)
شما عمر كاهنده و روزهاى برشمرده اى دارید, و مرگ به ناگهان مىآید, هر كس تخم خیرى بكارد به خوشى بدرود, و هر كس تخـم شرى بكارد به پشیمانى بدرود, هر كه هر چه بكارد همان براى اوست.كندكار را بهره از دست نرود و آزمنـد آنچه را مقـدرش نیست در نیابـد, هر كه به خیرى رسـد خدایش داده و هر كه از شـرى رهـد خـدایـش رهانده.

...................................................

قلب الاحمق فـى فمه و فـم الحكیـم فى قلبه.(18)
قلب احمق در دهـان او و دهـان حكیم در قلب اوست. 
 

....................................................

مقـدر لا یشغلك رزق مeمـون عن عمل مغروض.(19)
رزق و روزى ضمـانت شـده, تـو را از كـار واجب بـاز نـدارد. 

....................................................

مـا ترك الحق عزیز الا ذل , ولا اخذ به ذلیل الا عز.(20)
هیچ عزیزى را رها نكند مگر آن كه ذلیل گردد و هیچ ذلیلى به حق نیاویزد مگر آن كه عزیز شود. 
 

....................................................

صدیق الجاهل تعب.(21)
دوست نادان , مایه رنج است.

....................................................

خصلتـان لیـس فـوقهمـا شـىء :الایمـان بـالله و نفع الاخـوان.(22)
دو خصلت است كه بهتر و بالاتراز آنها چیزى نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران . 
 

....................................................

جراه الـولـد علـى والـده فـى صغره تـدعوا الـى العقـوق فـى كبـره . (23)
جرات و دلیرى فرزنـد بر پدرش در كـوچكى , سبب عاق و نارضایتى پدر در بزرگى مى شود. 
 

...................................................

خیـر مـن الحیاه ما اذا فقـدته ابغضـت الحیاه و شر من الموت ما اذا نزل بك احببت الموت.(24)
بهتر از زندگى چیزى است كه چون از دستش دهى از زندگى بدت آید,و بدتر از مرگ چیزى است كه چـون به سـرت آیـد مـرگ را دوست بـدارى.  

..................................................

مـااقبح بـالمـومـن ان تكون له رغبه تذله.(25)
چه زشت است بـراى مـومـن , دلبستگـى به چیزى كه او را خـوار دارد.
 

....................................................

ما من بلیه الا ولله فیها نعمه تحیط بها.(26)
هیچ بلایـى نیست مگـرایـن كه در آن از طـرف خـدا نعمتى است.


....................................................

لا تكرم الرجل بما یشق علیه.(27)
هیچ كـس را طـورى اكـرام مكـن كه بـر او سخت گذرد. 
 

....................................................

مـن وعظ اخـاه سـرا فقـد زانه, و مـن وعظه علانیه فقـد شـانه.(28)
هر كه در نهان, برادر خود را پند دهد او را آراسته, و هر كه آشكارا برادرش را پند دهد او را كاسته . 
 

....................................................

التواضع نعمه لایحسد علیها.(29)
تـواضع و فـروتنـى, نعمتـى است كه بـر آن حسـد نبـرنـد. 

....................................................


ریـاضه الجـاهل و رد المعتـاد عن عادته كـالمعجز.(30)
پـرورش دادن نـادان و تـرك دادن معتـاد از عادتـش , مـاننـد معجزه است. 
 

....................................................

لیـس مـن الادب اظهار الفـرح عند المحزون.(31)
اظهار شـادى نزد غمـدیـده, از بـى ادبـى است. 

....................................................

جعلت الخبـائث فـى بیت و جعل مفتـاحه الكذب.(32)
تمـام پلیـدیها در خـانه اى قـرار داده شـده و كلیـد آن دروغگـویى است. 
 

....................................................

خیـر اخـوانك مـن نسـى ذنبك و ذكـر احسـانك الیه.(33)
بهتـریـن بـرادران تـو كسـى است كه خطـایت را نـادیـده گیرد و احســانت را یادآور شود.

....................................................

مـن مـدح غیـر المستحق فقـد قـام مقـام المتهم.(34)
هـر كه نـالایقـى را ثنـا گـویـد, خـود در مـوضع اتهام قـرار گیـرد. 
 
....................................................

مـن كـان الـورع سجیته, و الكـرم طبیعته, و الحلـم خلته كثـر صـدیقه.(35)
كسـى كه پارسایـى خـوى او , و بخشنـدگـى طبیعت او, وبردبارى خصلت او باشـد دوستانش بسیار شوند. 

....................................................

من آنس بالله استوحش من الناس.(36)
كسـى كه بـا خـدا مـانـوس بـاشـد, از مـردم گـریزان گــردد.

....................................................

اذا قـام القـائم امـر بهدم المنـائر و المقـاصیـر التى فى المسـاجـد.(37)
هنگامى كه قائم (ع) قیام كند دستور به خرابى مناره ها و كاخهاى مساجد دهد.

....................................................

ان الـوصـول الـى الله عزوجل سفـر لا یـدرك الا بـامتطاء اللیل.(38)
وصـول به خـداونـد عزوجل , سفـرى است كه جز بـا عبـادت در شب حـاصل نگردد.  
 

....................................................

كفاك ادبا تجنبك ما تكره من غیرك.(39)
در مقام ادب براى تـو همین بس كه آنچه براى دیگران نمى پسندى, خود را از آن مى شود.

...................................................

حسـن الصـوره جمـال ظاهـر, و حسـن العقل جمـال البـاطـن (40)
صـورت نیكـو, زیبـایـى ظاهـرى است, و عقل نیكـو , زیبـایى بـاطنى است. 


 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

پى نوشت ها:

1 ـ تحف العقول,ص 486.

2 ـ همان,ص 486.

3 ـ همان,ص 487.

4 ـ تحف العقول , ص 487.

5 ـ همان,ص 487.

6 همان,ص 487.

7 تحف العقول,ص 487.

8 همان,ص 487.

9 همان,ص 487.

10 تحف العقول,ص 487و 488

11 تحف العقـول ,ص 488. ایـن حدیث از امـام رضا (ع) هـم نقل شـده است.

12 همان,ص 488.

13 الزام الناصب,ص 189.

14 تحف العقول, ص 488.

15 تحف العقول ,ص 489.

16 همان,ص 489.

17 پیشین,ص 489.

18 تحف العقول,ص 489.

19 همان,ص 489.

20 پیشین, ص 489

21 همان,ص 489.

22 تحف العقول,ص 489.

23 همـان,ص 489 .

24 ـ همـان,ص 489 .

25 ـ همــان,ص 489.

26 تحف العقول,ص 489.

27 همان,ص 489.

28 ـ همان,ص 489.

29 ـ پیشین,ص 489.

30 ـ همان,ص 489.

31 ـ تحف العقول,ص 489.

32 ـ بحارالانوار,ج 78,ص 377.

33 ـ پیشین,ج 78 ص 379.

34 ـ همان,ج 78,ص 378.

35 ـ مسند الامام العسكرى,ص 289.

36 ـ همان,ص 287.

37 ـ غیبت شیخ طوسى,ص 133.

38 ـ مسند الامام العسكرى ,ص 290.

39 ـ همان,ص 288

40- تحف العقول , ص 487.

 

 

 

 برچسب هااحادیث, امام حسن عسکری (ع), چهل حدیث
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
احادیثی در باب قرآن احادیثی در باب قرآن
زنهار که جز به قرآن به چیز دیگری شفاء و بهبودی نجویید
احادیثی در باب دعا و مناجات احادیثی در باب دعا و مناجات
ناتوان ترین افراد كسى است كه از دعا و مناجات با خداوند ناتوان و محروم باشد
چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 3 چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 3
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 2 چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 2
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 1 چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 1
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 4 چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 4
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 3 چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 3
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 2 چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 2
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 1 چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 1
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام هادی (ع) - قسمت 3 چهل حدیث از امام هادی (ع) - قسمت 3
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما