نسخه چاپی


دلائل معاددر عالم جنین و گیاهانحقیقت قرآن مى‏خواهد صحنه‏هاى معاد را كه مردم در همین زندگى دنیا با آن سر و كار دارند
 

از آنجا كه در آیات گذشته گفتگو از تردید مخالفان در مبدأ و معاد بود در آیات مورد بحث به دو دلیل محكم و منطقى براى اثبات معاد جسمانى استدلال شده است ، یكى از طریق توجه به تحولات دوران جنینى ، و دیگرى از طریق تحولات زمین به هنگام نمو گیاهان.

در حقیقت قرآن مى‏خواهد صحنه‏هاى معاد را كه مردم در همین زندگى دنیا با آن سر و كار دارند و پیوسته با چشم خود مى‏بینند و از آن غافلند براى آنها

تفسیر نمونه ج : 14ص :18

تشریح كند تا بدانند زندگى بعد از مرگ نه تنها امر غیر ممكنى نیست ، بلكهدائما صحنه‏هاى مشابه آن را در زندگى روزمره با چشم خود مشاهده مى‏كنند.

نخست همه انسانها را مخاطب ساخته مى‏گوید : اى مردم ! اگر در رستاخیز تردید دارید به این نكته توجه كنید كه ما شما را از خاك آفریدیم ، سپس از نطفه ، و بعد از خون بسته شد ، و پس از آن از چیزى شبیه به گوشت جویده كه بعضى داراى شكل و خلقت است و بعضى بدون شكل ( یا ایها الناس ان كنتم فى ریب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة و غیر مخلقة).

همه اینها به خاطر آن است كه این حقیقت را براى شما آشكار سازیم كه ما بر هر كار قادر و توانا هستیم ( لنبین لكم ) .

و جنینهائى را كه بخواهیم تا مدت معینى در رحم مادران قرار مى‏دهیم تا دوران تكاملى خود را طى كنند ، و آنچه را بخواهیم ساقط مى‏كنیم و از نیمه راه از مدار خارجش مى‏سازیم ( و نقر فى الارحام ما نشاء الى اجل مسمى).

از آن پس یك دوران انقلابى جدید آغاز مى‏شود و ما شما را به صورت طفل از شكم مادر بیرون مى‏فرستیم ( ثم نخرجكم طفلا).

به این ترتیب دوران زندگى محدود و وابسته شما در شكم مادر پایان مى‏پذیرد ، و قدم به محیطى وسیعتر ، مملو از نور و صفا و امكانات بسیار فزونتر مى‏گذارید .

باز چرخهاى حركت تكاملى شما متوقف نمى‏شود ، و همچنان سریع در این راه به پیشروى ادامه مى‏دهید سپس هدف این است كه به حد رشد و بلوغ و كمال جسم و عقل برسید ( ثم لتبلغوا اشدكم).

تفسیر نمونه ج : 14ص :19

در اینجا جهل تبدیل به دانائى ، و ضعف و ناتوانى تبدیل به قدرت و توانائى و وابستگى مبدل به استقلال مى‏شود.

ولى این چرخ باز متوقف نمى‏گردد هر چند گروهى از شما در این میان از دنیا چشم فرو مى‏بندند اما گروه دیگرى سیر نزولى حیات را بعد از تكامل شروع مى‏كنند تا به بدترین مرحله زندگى یعنى نهایت پیرى برسند ( و منكم من یتوفى و منكم من یرد الى ارذل العمر ) .

آرى به مرحله‏اى مى‏رسد كه چیزى از علوم خود را به خاطر نخواهد داشت پرده‏هاى نسیان و فراموشى صفحه عقل و فكر او را مى‏پوشاند ، و در واقع حالتى شبیه حال كودكى به او دست مى‏دهد ! ( لكى لا یعلم من بعد علم شیئا).

این ضعف و ناتوانى و پژمردگى دلیل بر فرا رسیدن یك مرحله انتقالى جدید است ، همانگونه كه سستى پیوند میوه با درخت دلیل بر رسیدگى آن و وصول به مرحله جدائى است.

این دگر گونیهاى عجیب و پى در پى كه حاكى از قدرت بى پایان پروردگار است روشنگراین حقیقت است كه همه چیز حتى احیاى مردگان براى او سهل و آسان است.

البته در مورد این مراحل مختلف حیات بحثهاى فراوانى است كه در نكته‏ها خواهد آمد.

سپس به بیان دلیل دوم كه زندگى و حیات گیاهان است پرداخته ، مى‏گوید : در فصل زمستان به زمین نگاه مى‏كنى ، آن را خشك و مرده مى‏بینى ، اما هنگامى كه قطره‏هاى حیاتبخش باران را بر آن فرو فرستادیم و فصل بهار فرا رسید حركت و جنبشى سراسر آن را فرا مى‏گیرد و نمو مى‏كند ، و انواع گیاهان زیبا را مى‏رویاند ( و ترى الارض هامدة فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من كل

تفسیر نمونه ج : 14ص :20

زوج بهیج).

در دو آیه بعد به عنوان جمع بندى و نتیجه‏گیرى كلى ، هدف اصلى از بیان این دو دلیل را ضمن باز گوئى پنج نكته تشریح مى‏كند:

1 -نخست مى‏گوید : آنچه در آیات قبل از مراحل مختلف حیات در مورد انسانها و جهان گیاهان بازگو شد براى این است كه بدانید خداوند حق است ( ذلك بان الله هو الحق).

و چون او حق است نظامى را كه آفریده نیز حق است ، بنابر این نمى‏تواند بیهوده و بى هدف باشد ، همانگونه كه در جاى دیگر مى‏خوانیم : و ما خلقنا السموات و الارض و ما بینهما باطلا ذلك ظن الذین كفروا : ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان این دو است بیهوده و باطل نیافریدیم ، این گمان و پندار كافران است ( ص - 27 ) .

و چون این جهان بى هدف نیست و از سوى دیگر هدف اصلى را در خود آن نمى‏یابیم یقین پیدا مى‏كنیم كه معاد و رستاخیزى در كار است.

2 -این نظام حاكم بر جهان حیات به ما مى‏گوید : او است كه مردگان را زنده مى‏كند ( و انه یحیى الموتى).

تفسیر نمونه ج : 14ص :21

همان كسى كه لباس حیات بر تن خاك مى‏پوشاند ، و نطفه بى ارزش را به انسان كاملى مبدل مى‏سازد ، و زمینهاى مرده را جان مى‏دهد او مردگان را حیات نوین مى‏بخشد آیا با این برنامه حیات آفرین مستمر او در این جهان باز مى‏توان در امكان معاد تردید كرد ؟.

3 -هدف دیگر این است كه بدانید خدا بر هر چیز توانا است و چیزى در برابر قدرت او غیر ممكن نیست ( و انه على كل شى‏ء قدیر).

آیا كسى كه مى‏تواند خاك بى جان را تبدیل به نطفه كند و نطفه بى ارزش را در مراحل حیات پیش ببرد ، و هر روز لباس تازه‏اى از زندگى بر او بپوشاند ، و زمینهاى خشكیده و افسرده بى روح را چنان سر سبز و خرم سازد كه قهقهه حیات از سر تا سر آن برخیزد ، آیا چنین كسى قادر نیست كه انسان را بعد از مرگ به زندگى جدید باز گرداند ؟

4 -و باز همه اینها براى این است كه بدانید ساعت پایان این جهان و آغاز جهان دیگر جاى شك و تردید ندارد ( و ان الساعة لا ریب فیها).

5 -و اینها همه مقدمه‏اى است براى آخرین نتیجه و آن اینكه خداوند تمام كسانى را كه در قبرها آرمیده‏اند زنده مى‏كند ( و ان الله یبعث من فى القبور).

تفسیر نمونه ج : 14ص :22

البته این نتائج پنجگانه كه بعضى مقدمه ، و بعضى ، ذى المقدمه ، بعضى اشاره به امكان ، و بعضى اشاره به وقوع است ، مكمل یكدیگرند ، و همگى به یك نقطه منتهى مى‏شوند و آن اینكه رستاخیز و بعث مردگان نه تنها امكان پذیر است بلكه قطعا تحقق خواهد یافت.

آنها كه در امكان زندگى بعد از مرگ تردید دارند صحنه مشابه آن در زندگى انسانها و گیاهان دائما در برابر چشمان آنان است و همه سال و همه روز تكرار مى‏شود.

و اگر در قدرت خدا شك دارند این چیزى است كه نمونه‏هاى بارز آن را با چشم خود مى‏بینند.

مگر انسانها در آغاز از خاك آفریده نشدند ؟ بنابر این چه جاى تعجب كه بار دیگر از خاك برخیزند ؟ مگر همه سال زمینهاى مرده در برابر چشمان ما زنده نمى‏شوند ؟ چه جاى تعجب كه انسانهاى مرده پس از سالها ، جان گیرند و از خاك برخیزند ؟ و اگر در وقوع چنین چیزى تردید دارند ، باید بدانند نظام حاكم بر آفرینش این جهان نشان مى‏دهد كه هدفى از آن در كار است ، و گر نه همه باطل و بیهوده بود ، در حالى كه این زندگى چند روزه و آمیخته با اینهمه نا ملایمات و ناكامیها چیزى نیست كه ارزش این را داشته باشد كه هدف نهائى عالم آفرینش را تشكیل دهد .

بنابر این باید عالم دیگرى وجود داشته باشد ، عالمى وسیع و جاودانه كه شایسته است هدف آفرینش محسوب گردد .برچسب هادین شناسی, فروع دین, حج, حج در كلام وحی
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
معناى كلمه هدى و فرق آن با هدیه معناى كلمه هدى و فرق آن با هدیه
پیش كش كردن چیزى از نعمتها به كسى و یا به محلى ، به منظور تقرب جستن
«استلام حجر» «استلام حجر»
و سوگند به شاهد و مشهود.
همه موجودات جهان در پیشگاه او سجده مى‏كنند همه موجودات جهان در پیشگاه او سجده مى‏كنند
پیامبر (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) را مخاطب ساخته مى‏گوید
آنها كه بر لب پرتگاه كفرند آنها كه بر لب پرتگاه كفرند
دو گروه در میان بود گروه پیروان گمراه ، و رهبران گمراه كننده
آیات 196 تا 203 بقره (مربوط به حج) آیات 196 تا 203 بقره (مربوط به حج)
اولئك لهم نصیب مما كسبوا و اذكروا اللّه و اللّه سریع الحساب
دلائل معاددر عالم جنین و گیاهان دلائل معاددر عالم جنین و گیاهان
حقیقت قرآن مى‏خواهد صحنه‏هاى معاد را كه مردم در همین زندگى دنیا با آن سر و كار دارند
حج در كلام نهج البلاغه حج در كلام نهج البلاغه
کعبه به عنوان مرکز توحید، قبله جهانیان، و حج به عنوان بی نظیرترین تجلّی
باز هم مجادله به باطل باز هم مجادله به باطل
گروهى از مردم كسانى هستند كه در باره خدا بدون هیچ علم و دانش و هدایت
اسرار حج اسرار حج
عبادت، فلسفه آفرینش انسان است
پیروان شیطان! پیروان شیطان!
وحشت عمومى مردم به هنگام وقوع زلزله قیامت بود در آیات مورد بحث حال گروهى از بیخبران را منعكس مى‏كند

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما