نسخه چاپی


بررسی برخی احکام مربوط به حجآیا وضو گرفتن با آب زمزم موجود در داخل حرم مکی جایز است؟
 

 آیا برای زن جایز است که در حرم مقابل مردان به سجده برود؟

بلی جایز است.

آیا واجب است که مکلف نماز های پنجگانه را در مسجدالحرام به جماعت بخواند یا نه؟

واجب نیست.

مدتی قبل سؤالی در بارة نماز جماعت در حرم مکی خدمت شما فرستادم؛ سؤال این بود که صف های نماز گزاران دایره ایی است و شما گفتید وقتی در عرف بر این نماز، نماز جماعت پشت سر امام صدق می‏کند، نماز جماعت صحیح است؛ آیا ممکن است دربارة این مطلب توضیح بیشتری بدهید؟ چگونه پشت سر امام نماز خواندن بر آنان صدق می کند، با اینکه جهت حداقل نصف آنان، مقابل امام است؟

علی رغم این مسئله بر آنان صدق می‏کند که پشت سر امام و به امامت او نماز بخوانند، و از این جهت نماز جماعت صحیح است.

روز سه شنبه برابر با 19 دسامبر به مکه رسیدیم. بر این اساس که وقوف در عرفه مصادف با روز شنبه برابر با 30 دسامبر خواهد بود، قصد اقامت ده روز را کردیم و بر همین اساس شروع کردیم نماز مان را تمام بخوانیم، ولی روز بعد حکومت عربستان اعلام کرد که وقوف در عرفه، مصادف با روز جمعه و برابر با 29 دسامبر خواهد بود، بر این اساس مدت اقامت ما در مکه تنها 9 روز خواهد بود. ما متوجه این امر نشدیم و چون معتقد بودیم که رفتن به عرفه سفر نخواهد بود، در طول اقامتمان در مکه، نماز مان را به صورت تمام ادامه دادیم، اما پس از سفر به عرفه و در خلال نماز ظهر و عصر، یکی از علمای راهنما که همراه ما بود به ما تذکر داد که ما در حال سفریم و واجب است که نماز مان را قصر بخوانیم، زیرا ما ده روز در مکه اقامت نداشته ایم. بر اساس این حکم، در روزهای باقی ماندة حج نماز را در منی و مکه قصر خواندیم، حال حکم نماز کاملی که در مکه و پیش از رفتن به عرفه خواندیم چه می شود؟ و حکم نمازهای قصری که در روزهای باقی ماندة حج خواندیم چیست؟ آیا رفتن از مکه به عرفه و منی سفر به حساب می‎آید یا این که مکه و منی و عرفه یک منطقه شمرده می شود؟

مادامی که مکلف نمازهای چهارگانه را کامل به‎جا که نمازش را به صورت کامل ادامه دهد. اما خارج شدن از مکه به عرفه آورده باشد، سپس برای وی آشکار گردد که اقامت ده روز ادامه نخواهد داشت، بر وی لازم است و سپس مزدلفه، سفر نیست. لکن خارج شدن از خود همان منطقه به حساب می‎آید؛ و این خروجی است که اقامت را دچار اشکال می سازد و موجب قصر می‏‏گردد، لذا در بقیه روزها واجب است که نماز را قصر بخوانند.

آیا وضو گرفتن با آب زمزم موجود در داخل حرم مکی جایز است؟

اگر این آب را به نوشیدن اختصاص داده باشند، جایز نیست ولی ظاهر این است که آب موجود در پایین، برای نوشیدن نیست.

کدام یکی با فضیلت تر است؛ نماز در حرمین به جماعت یا فرادا، و یا نماز جماعت در محل اقامت؟

نماز جماعت در حرمین با فضلیت تر است و در این صورت مأموم باید بر چیزی سجده کند که سجده بر آن صحیح است.

آیا مقدم بودن زنان بر مردان یا برابری آنان بر مردان در خلال نماز در بیت الله الحرام جایز است؟

از نظر ما اساساً برای زن جایز است که در کنار مرد یا مقدم بر او، حتی در صورت عدم اضطرار، نماز بخواند.

آیا سجده بر فرش های موجود در بارگاه نبوی جایز است؟

سجده بر آن، جز در صورت تقیه و یا حرج شدید، صحیح نیست.

اگر مدت اقامت حج گزار در مکه و روزهای مناسک، دوازده روز باشد، به نحوی که نه روز در مکه بماند و سپس به سوی عرفه و مزدلفه و منی خارج گردد؛ بنابراین بعضی وقت ها در منی بماند و بعضی روزها در مکه، حکم نمازش چیست؟

چنانچه پیش از کامل کردن ده روز اقامت در مکه به نقطه ای که کمتر از مسافت قصر نماز است، برود و در آنجا بیتوته کند، اقامتش باطل می‏‏گردد و باید نمازش را قصر بخواند و اگر فرض این باشد که او از اول از این امر آگاه بوده است(می دانسته است که نه روز در مکه می ماند.) اقامت او انعقاد نیافته است و باید نمازش را همیشه و در طول این سفر، قصر بخواند.

اگر حاجی ده روز در مکه مقیم باشد و سپس برای به‎جا آوردن مناسک خارج گردد، تکلیف شرعی نمازش چه می شود؛ باید نمازش را شکسته بخواند یا تمام؟

از آنجایی که مناسک حج به اندازة مسافت قصر نماز از مکه دور نیست، اقامت وی در مکه و سپس خارج شدن از آن برای ادای مناسک، پس از تکمیل ده روز اقامت در آن، اشکالی در اقامتش وارد نمی سازد؛ حتی گر برای ادای مناسک بیرون از مکه بیتوته کند. اگر به مکه برمی گشت، باید نمازش را تمام می خواند؛ همچنان که در هنگام ادای مناسک، نمازش را کامل می خواند.

آیا نماز و نیایش در ساختمان جدید مسجد الحرام و مسجد نبوی همان ثواب منصوص در این مورد را دارد؟

ظاهراً چنین است، زیرا عنوان مسجد بر این محدودة جدید هم صدق می‏کند.

کسی که در ساختمان های محیط بر کعبه نماز می خواند؛ به گونه ای که سطح مصلی بسیار بالاتر از کف حرم است؛ حکم نمازش چیست؟

این کار منعی ندارد، چنانکه می بینید نماز گزار در هواپیما می تواند نمازش را بخواند، لذا برای کسانی که دور از کعبه اند، آنچه مهم است توجه به کعبه به عنوان جهت است نه به عین آن. خدای متعال می فرماید: «فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ماکنتم فولوا وجوهکم شطره» . بلی، اگر مراد از پرسش، پیوستن به نماز جماعت باشد؛ در این صورت باید گفت: اگر صف های نمازگزاران به قسمت پایین ساختمانی که او در آن قرار دارد، متصل باشد، شرط صحت نماز این است که عرف این نماز را جماعت و نماز همراه با امام بداند و اگر مکلف در این صدق عرفی تردید کند، نماز جماعت صحیح نخواهد بود.

حکم نماز جماعت دور کعبه، هنگامی که مأموم بر امام در جهت دیگر کعبه مقدم باشد، چیست؟

در این صورت، احتیاط عدم صحت نماز جماعت است.گرچه صحت آن نیز وجهی دارد.

در صورتی که مکلف نیت کند تا ده روز در مکه اقامت کند، آیا نماز در عرفات و مشعرالحرام و منی تمام است؟ و باقی ماندن بیشتر از یک روز در عرفات و منی اشکالی ندارد؟

اگر وی پیش از پایان یافتن ده روز به اندازة مسافت سفر بیرون رود، اقامتش از بین می‎رود. همچین اگر خارج از محل اقامت بماند؛ گرچه مسافت سفر را طی نکند، اقامتش از بین می‎رود.

حکم نماز شخصی که همراه با بعثة حج کویت به حج می‎رود، در مسیر راه چیست؟ با این که بیشتر کارکنان بعثه از برادران اهل سنت اند، آیا برای او جایز است که در خلال سفر از کویت تا مدینه و از آنجا تا مکه با آنان نماز بخواند بدون این که از چیزی استفاده کنند که سجده بر آن صحیح است و با آنان در غیر دو حرم شریف در نماز جماعت شرکت کند؟

اگر نماز خواندن مطابق مذهبش از این جهت که آشکارا شیعه بودن او را نشان می دهد، حرج و ترسی نداشته باشد، در این صورت برای وی جایز نیست که نماز را مطابق با مذهب خودش نخواند، لکن خواندن نماز جماعت با آنان اگر بر چیزی باشد که سجده بر آن صحیح است، برای او جایز است.

اگر در خارج از روضه شریف و مسجد قدیم نبوی سجده کردن بر آنچه که سجده بر آن صحیح است، ممکن باشد، کدام یک (داخل روضه و مسجد یا خارج از آن) مقدم است؟

باید نماز را بیرون از منطقة ترس به‎جا آوری.OWMTo
OWMYour Name
OWMYour Email address
OWMDescription
مطالب پیشنهادی
بررسی برخی احکام مربوط به حج بررسی برخی احکام مربوط به حج
آیا وضو گرفتن با آب زمزم موجود در داخل حرم مکی جایز است؟
حكمت احرام حكمت احرام
نخستین گام حج یا عمره، «احرام» است. چرا احرام؟و چرا از میقاتى معیّن؟
حكمت طواف حكمت طواف
هدف،الزام كامل و انضباط دقیق و هماهنگى بااراده تشریع خداونداست
احرام، در مسجد شجره احرام، در مسجد شجره
در كاروان ها، نشانه هاى كوچ و زمزمه هاى رفتن آشكار مى شود
حج استجابی 7 حج استجابی 7
كسانى كه از هند و پاكستان به عربستان مى آیندو در مكه معظمه مقیم مى شوند
احكام استجابی 6 احكام استجابی 6
آیا طواف در عمره مفرده استحبابى، حكمِ طواف واجب را دارد كه باید نماز آن خلف مقام باشد
حج استجابی 5 حج استجابی 5
اگر فاصله بین دو عمره كمتر از یك ماه باشد،
حج استجابی 4 حج استجابی 4
ماندن به منى، شب یازدهم و شب دوازدهم، و شب سیزدهم براى بعضى از اشخاص.
حج استجابی 3 حج استجابی 3
یكى «عمره تمتّع»، و دیگرى «حجّ تمتّع» و عمره تمتع مقدم است بر حج.
حج استجابی 2 حج استجابی 2
كیفیت افعال حجّ اِفراد; از احرام و وقوفین و اعمال منى و اعمال مكه، عین كیفیّت حجّ تمتع است

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما