نسخه چاپی


میزاب:ناودان یا میزاب، بر بام خانه بین ركن شمالى و غربى و بر فراز جایى است كه بنام حجر اسماعیل است.
 

میزاب:

ناودان یا میزاب، بر بام خانه بین ركن شمالى و غربى و بر فراز جایى است كه بنام حجر اسماعیل است. گویند این ناودان را نخست حجاج بن یوسف نهاد تا باران بر بام خانه جمع نشود، سپس ولید بن عبدالملك آن را در زر گرفت. به سال 455 هجرى قمرى بنوالطیب آن را به یمن بردند كه حاكم یمن آن را خرید و به مكه برگرداند.

به سال نهصد و پنجاه و نه هجرى قمرى سلطان سلیمان قانونى، میزاب را از نقره ساخت و به سال 1021 سلطان احمد آن را به ناودانى از نقره منقش به طلا و مینا و لاجورد تبدیل كرد. در سال 1273 سلطان عبدالمجید میزابى از طلا براى خانه كعبه فرستاد كه هم اكنون باقى است.