نسخه چاپی


احكام سرمه كشیدن در مناسك حجسرمه كشیدن به سرمه سیاه ، یا هر سرمه اى كه كشیدن آن عرفاً زینت باشد
 

سرمه كشیدن دو صورت دارد :
?ـ سرمه كشیدن به سرمه سیاه ، یا هر سرمه اى كه كشیدن آن عرفاً زینت باشد ، و این صورت بنابر اظهر حرام است ، در صورتى كه مقصود محرم از آن زینت باشد ، بلكه بنابر احوط هر چند مقصودش زینت نباشد حرام است ، بلى كشیدن این سرمه به چشم در حال ناچارى براى معالجه اشكالى ندارد .
?ـ سرمه كشیدن بسرمه اى كه نه سیاه باشد و نه زینت شمرده شود عرفاً ، و این صورت اشكالى ندارد ، در صورتى كه قصد زینت نداشته باشد ، و امّا اگر قصد زینت داشته باشد احوط ترك آن است ، و در تمام صورتهاى سرمه كشیدن كفاره اى واجب نیست ، اگرچه اولى كفاره دادن یك گوسفند است ، در صورتى كه سرمه اى بكشد كه حلال نباش