نسخه چاپی


حج استحبابىمستحب است كسى كه شرایط وجوب حج را ندارد
 

ج ـ با فرض این كه معذور بوده و استیجار شده(1) استحقاق اجرت ندارد و كفایت
نمى?كن??

 165  م ـ مستحب است كسى كه شرایط وجوب حج را ندارد; از بلوغ و استطاعت و غیر آنها، در صورت امكان حج به?ج??آورد و همچنین بر كسى كه حج واجبش را انجام داده است مستحب است دو مرتبه به حج برود و مستحب است تكرار حج در هر سال. بلكه مكروه است پنج سال متوالى آن را ترك كند و مستحب است در وقت خارج شدن از مكه نیّت برگشتن نماید و مكروه است قصد برنگشتن داشته باشد.(2)

 166  م ـ مستحب است از طرف خویشاوندان یا غیر آن?ه??حج به?ج??آورد تبرّعا; چه زنده باشند یا مرده و همچنین از طرف معصومین و نیز طواف از طرف آن?ه??و غیر آن?ه??مستحب است به?شر??آن?ك??در مكه نباشند یا معذور(3) باشند.

 167  م ـ كسى كه زاد و راحله ندارد مستحب است قرض كند و به حج برود، در صورتى كه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . آیة الله بهجت، آیة الله صافى: به ذیل مسأله 107 مراجعه شود.

آیة الله تبریزى: در فرض مزبور استحقاق اجرت را دارد ولى اكتفا به عمل او مشكل است.

آیة الله خویى: اجیر مى?توان??اجرة?المث??عملش را از كسى كه او را اجیر كرده بگیرد، مگر این?ك??بیشتر از اجرة?المسمّ??باشد. (المسائل الشرعیه، ج1، ص310).

آیة الله سیستانى: اجاره در فرض مذكور صحیح است و اجیر مستحق تمام اجرت است و حكم اكتفا به حج او، در مسأله 107 گذشت.

آیة الله گلپایگانى: احوط استرضا از مستأجر است یا اجرت را مسترد دارد و بنابر احتیاط كفایت نمى?كن?? (مناسك عربى، ص?0، مسأله 9).
آیة الله مكارم: اگر نایب نمى?دانست??و مستنیب مى?دانسته??باید اجرة?المث??او را بپردازد.

2 . آیة الله مكارم: ولى اگر انجام حج?ها??مستحبى پى?درپ??سبب محرومیت انجام دهندگان حج واجب شود، بهتر است مجال را به آن?ه??بدهند.

3 . آیة الله فاضل: استحباب و مشروعیّت طواف مستحبّى براى حاضر در مكّه، هرچند معذور باشد، ثابت نشده است.
 

صفحه 97
 

مى?توان??قرض را ادا كند.

 168  م ـ با مال حرام جایز نیست به حج برود و اگر مال او مشتبه است و علم به حرمت آن ندارد، مى?توان??آن را صرف كند.(1)

 169  م ـ بعد از فارغ شدن از حج استحبابى مى?توان??ثواب آن را به?دیگر??هدیه كند، همچنانكه در وقت شروع مى?توان??آن را نیت كند.

 170  م ـ كسى كه مال ندارد تا با آن حج به?ج??آورد مستحب است ولو با اجاره دادن خودش و نیابت از دیگرى به حج برود.

اقسام عمره

 171  م ـ عمره هم مانند حج دو قسم است: «واجب» و «مستحب» و بر كسى كه شرایط استطاعت را داشته باشد یك مرتبه در عمر واجب مى?شو??و وجوب آن مانند حج فورى است و در وجوب آن استطاعت حج معتبر نیست بلكه اگر براى عمره مستطیع باشد واجب مى?شود??font Class=footnumup>(2)هرچند براى حج مستطیع نباشد همچنانكه عكس این هم همینطور است كه اگر شخص براى حج استطاعت داشته باشد و براى عمره مستطیع نباشد باید حج به?ج??آورد لیكن باید معلوم باشد كه براى كسانى كه از مكه دور هستند; مثل ایرانیان كه وظیفه آن?ه??حج تمتع است، هیچگاه استطاعت حج از استطاعت عمره و استطاعت عمره از استطاعت حج جدا نیست; چون حج تمتع مركب از هر دو عمل است، به?خلا??كسانى كه در مكه یا قریب به آن هستند كه وظیفه آنها حج و عمره مفرده است كه نسبت به آن?ه??استطاعت براى یكى از دو عمل تصور مى?شو??(3)

 172  م ـ واجب است بر كسى كه مى?خواه??داخل مكه شود(4) با احرام وارد شود و براى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . آیة الله مكارم: به?شر??آن?ك??از نظر ظاهر محكوم به حلال بودن باشد.

2 . آیة الله مكارم: بنابر احتیاط واجب براى كسانى كه اهل مكه هستند یا دور از آن.

3 . آیة الله سیستانى: ولى اگر وظیفه آن?ه??بدل به حج اِفراد شد واجب است در صورت تمكّن، بعد از آن عمره مفرده انجام دهند و اگر در آن سال نشد در سال بعد وجوب آن فورى است.

آیة الله نورى: استطاعت حج با استطاعت عمره انفكاك دارد، مخصوصاً در زمان ما كه مسأله ثبت نام و رسیدن نوبت براى هر یك با آن یكى فرق مى?كند??بالاخره عمره مفرده واجب نیست.

4 . آیة الله سیستانى: ورود به مكّه بلكه در حرم بدون احرام جایز نیست. (مناسك، مسأله 141).
 

صفحه 98
 

احرام باید نیت عمره یا حج داشته باشد و اگر وقت حج نیست و مى?خواه??وارد مكه شود واجب است عمره مفرده انجام دهد و از این حكم كسانى كه مقتضاى شغلشان این است كه زیاد وارد مكه مى?شون??و از آن خارج مى?شون??استثنا شده است.(1)

 173  م ـ تكرار عمره مانند تكرار حج مستحب است و در مقدار فاصله بین دو عمره اختلاف فرموده?ان??و احوط آن است كه در(2) كمتر از یك ماه، به?قص??رجاء به?ج??آورده شود.(3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . آیة الله بهجت: و همچنین كسى كه بعد از تمام نمودن اعمال حج یا بعد از عمره مفرده از مكّه خارج شده و بیرون رفته باشد چنین شخصى مى?توان??در همان ماه خروج بدون گذشتن سى روز بدون احرام وارد مكّه شود و در غیر این صورت حكم آن در مسأله 241 مى?آی??. (مناسك شیخ ص90).

آیات عظام خامنه?اى??صافى، گلپایگانى، مكارم، نورى: همچنین در مورد كسانى كه در همان ماه كه عمره را بجا آورده?ان??خارج شده و سپس در همان ماه داخل مى?شون??احرام و عمره مجدّد واجب نیست.

آیة الله سیستانى، آیة الله فاضل: و همچنین كسانى كه پس از اعمال حج یا عمره مفرده از مكه خارج شوند و در همان ماه بازگردند.

2 . آیة الله صانعى: هر چند اقوى عدم اعتبار فصل است، پس هر روز هم مى?توا??عمره مفرده آورد.

3 . آیة الله اراكى: و احوط آن است كه در كمتر از 10 روز به?قص??رجاء آورد.

آیة الله بهجت: فاصله بین دو عمره لازم نیست بنابر اظهر، اگر چه افضل در عمره ثانیه این است كه در ماه دیگرى غیر از ماه عمره سابقه باشد و یا فاصله ده روز بین دو احرام باشد، بلكه احد الفصلین احوط است و چنانچه بخواهد یك عمره براى خود و یك عمره براى دیگرى به?ج??آورد، فاصله یك ماه لازم نیست و همچنین است اگر هر دو عمره براى دیگرى باشد، همچنانكه فاصله بین عمره تمتع و عمره مفرده و بالعكس لازم نیست. (مناسك، مسأله 134).

آیة الله تبریزى: در اعتبار فاصله بین عمره تمتّع و عمره مفرده، اگر به نیّت یك شخص باشد احتیاط ترك نشود.

آیة الله خامنه?ا?? فاصله معینى بین دو عمره شرط نیست، ولى بنابر احتیاط، در هر ماه فقط یك عمره براى خود مى?توان??به?ج??آورد، ولى آوردن عمره براى غیر خود، هر نفر یك عمره جایز است.

آیات عظام خویى، سیستانى، صافى، فاضل، مكارم (با اختلاف در تعبیر): فاصله یك ماه شرط نیست، بلكه در هر ماه قمرى مى?توا??یك عمره انجام داد; مثلاً یك عمره در آخر ماه رجب و عمره دوّم در اول ماه شعبان واقع گردد. و تفصیل مسأله خواهد آمد.

آیة الله گلپایگانى: فاصله انداختن بین?دوعمر??مفرده لازم نیست، بلكه مى?توا??در یك روز چندین عمره مفرده به?ج??آورد.

آیة الله نورى: مى?توان??هر روز یك عمره به?ج??آورد.

فاصله بین عمره تمتّع با عمره مفرده:

اما در فاصله بین عمره تمتّع با عمره مفرده، نظریه آیات عظام چنین است:

آیات عظام اراكى، تبریزى، خویى، فاضل: كسى كه مى?خواه??حج تمتّع به?ج??آورد، مى?توان??قبل از عمره تمتع و یا بعد ازحج تمتّع، عمره مفرده به?ج??آورد و بین این دو عمره فاصله معتبر نیست.

آیة الله سیستانى: در اعتبار فاصله بین عمره تمتع و عمره مفرده اشكال است و احتیاط نباید ترك شود و امّا انجام عمره مفرده بین عمره تمتع و حج، موجب بطلان عمره تمتع مى?شو??

آیة الله گلپایگانى: انجام دو عمره پى?درپى??با فاصله كمتر از ده روز مكروه است و احوط ترك آن است، اگر چه اقوى جواز عمل عبادىِ مكروه است. (آداب و احكام حج، مسأله 1003).
 

صفحه 99
 

اقسام حج

حج سه قسم است: «تمتّع»، «قِران» و «اِفراد».

تمتّع، وظیفه كسانى است كه چهل و هشت میل ـ كه(1) شانزده فرسخ است(2)ـ از مكه دور??باشند.

قِران و اِفراد بر غیر آن?ه??واجب مى?شو??و این تفصیل در حَجة?الاسلا??است.

صورت حج افراد و عمره مفرده

 174  م ـ صورت حج افراد، كه گاهى مورد ابتلاى متمتّع مى?شود??از این قرار است كه: زن حایض یا كسى كه بهواسطه ضیق وقت نمى?توان??عمره تمتع را به?ج??آورد، باید قصد كند حج اِفراد را، و به همان احرامِ عمره تمتع، كه عدول به اِفراد كرده، برود به عرفات و مثل سایر حجاج وقوف كند، بعد از آن برود به مشعر و وقوف كند، بعد برود به منى و اعمال منى را به?ج??آورد مگر هدى را كه واجب نیست بر او. بعد برود به مكه و طواف زیارت و نماز و سعى و طواف نساء و
نماز آن را به?ج??آورد. پس در این وقت از احرام خارج مى?شود??بعد از آن برگردد به منى براى بیتوته و اعمال ایّام تشریق; به همان نحو كه سایر حجاج به?ج??مى?آورن?? پس صورت حج اِفراد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . آیة الله مكارم: یا بیشتر.

2 . آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: از مسجد الحرام 16 فرسخ دور باشد.

آیة الله مكارم: یعنى حدود 86 كیلومتر.برچسب هادین شناسی, فروع دین, حج, احكام حج
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
بررسی برخی احکام مربوط به حج بررسی برخی احکام مربوط به حج
آیا وضو گرفتن با آب زمزم موجود در داخل حرم مکی جایز است؟
حكمت احرام حكمت احرام
نخستین گام حج یا عمره، «احرام» است. چرا احرام؟و چرا از میقاتى معیّن؟
حكمت طواف حكمت طواف
هدف،الزام كامل و انضباط دقیق و هماهنگى بااراده تشریع خداونداست
احرام، در مسجد شجره احرام، در مسجد شجره
در كاروان ها، نشانه هاى كوچ و زمزمه هاى رفتن آشكار مى شود
حج استجابی 7 حج استجابی 7
كسانى كه از هند و پاكستان به عربستان مى آیندو در مكه معظمه مقیم مى شوند
احكام استجابی 6 احكام استجابی 6
آیا طواف در عمره مفرده استحبابى، حكمِ طواف واجب را دارد كه باید نماز آن خلف مقام باشد
حج استجابی 5 حج استجابی 5
اگر فاصله بین دو عمره كمتر از یك ماه باشد،
حج استجابی 4 حج استجابی 4
ماندن به منى، شب یازدهم و شب دوازدهم، و شب سیزدهم براى بعضى از اشخاص.
حج استجابی 3 حج استجابی 3
یكى «عمره تمتّع»، و دیگرى «حجّ تمتّع» و عمره تمتع مقدم است بر حج.
حج استجابی 2 حج استجابی 2
كیفیت افعال حجّ اِفراد; از احرام و وقوفین و اعمال منى و اعمال مكه، عین كیفیّت حجّ تمتع است

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما