نسخه چاپی


بازنویسی تاریخ باستانرژیم گذشته در جهت فراموشی و تحقیر فرهنگ و تمدن اسلامی،
 

بازنویسی تاریخ باستان: رژیم گذشته در جهت فراموشی و تحقیر فرهنگ و تمدن اسلامی، به بازنویسی آثار تاریخ باستان اقدام كرد و كوشید تاریخ 2500 ساله به گونه ای نوشته شود كه دوره اسلامی كمرنگ، حقیر و عامل عقب ماندگی جامعه قلمداد گردد.
4) تأكید بر زبان فارسی و حذف واژه های عربی: یكی از ابعاد باستان گرایی احیای زبان فارسی كهن و حذف واژه های عربی بود. هدف از این اقدام، انقطاع فرهنگی جامعه با پیشینه دینی آن بود. این سیاست در بسیاری از كشورهای اسلامی و از جمله تركیه اعمال شد، اما در ایران با مقاومت اندیشمندان دینی و مردم مواجه گردید و به شكست انجامید.
2ـ تخریب عقاید و تضعیف ایمان مردم
القای شبهه با هدف تضعیف فرهنگ دینی یكی از اقدامات رژیم گذشته بود. رژیم با استخدام نویسندگان، احكام دینی را در قالب مكتوباتی چون رمان و داستان به استهزا می گرفت و با انتشار كتاب هایی، كه توسط مستشرقان و غربزدگان نوشته می شد، در القای بی دینی، پوچ گرایی و شبهه تلاش داشت. از دیگر اقدامات رژیم، تضعیف اندیشمندان دینی و مراجع بود. نگارش مقاله «رشیدی مطلق» در حمله به رهبر انقلاب در سال 1351 از جمله این اقدامات می باشد. نگارش این مقاله موجب واكنش مردمی و رخداد قیام 19 دی و شتاب گرفتن انقلاب در ایران گشت.
جایگزینی قوانین عرفی به جای قوانین اسلامی در محاكم قضایی، از دیگر اقدامات رژیم در جهت اسلام زدایی بود كه از سال 1305 آغاز گردید و تا پیروزی انقلاب تداوم و تعمیق یافت.[1] دامن زدن به فساد و فحشا از دیگر اقدامات رژیم قبل در این جهت بود كه با هدف بی تفاوت سازی و انفعال نسل جوان جامعه شكل می گرفت.[2] تقویت ادیان ساختگی و تحریك اقلیت های دینی از دیگر مظاهر اسلام زدایی آن رژیم به شمار می رفت. گسترش روابط با اسرائیل و حمایت از بهاییان نیز از سیاست های مهم آن رژیم بود كه موجب اعتراض شدید حضرت امام خمینی (ره) قرار گرفت.
3ـ وابستگی و غربزدگی
در حالی كه در منابع دینی بر نفی سلطه كفار بر مسلمانان تأكید شده است و در قرآن كریم، مسلمانان از روابطی كه منجر به نفوذ و استیلای كفار بر جوامع اسلامی باشد برحذر داشته شده اند،[3] رژیم پیشین با حمایت دولت های استعماری روی كار آمد. از این رو، به آنها وابسته بود و فرهنگ غرب را در ایران رواج می داد. تصویب قانون كاپیتولاسیون در سال 1343، كه موجب اعتراض گسترده امام خمینی؛ و مردم شد، از نمونه های مهم این امر به شمار می رود.
د) رهبری
رهبری از دیگر شاخص های اسلام در انقلاب ایران محسوب می شود. رهبری این انقلاب در شخصیت امام خمینی؛ تبلور یافته بود. رهبری در حركت انقلابی، نقش هماهنگ كننده اصلی نیروهای درگیر را ایفا می كند. در رویكرد نظری، درباره نقش رهبری در انقلاب ها دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی آن را از جنبه روان شناختی مورد ارزیابی قرار می دهند كه متأثر از روانكاوی فروید است.
ریمون آرون مردم جامعه را از نظر فكری به سه دسته كلی تقسیم می كند:
دسته اول: تولیدكنندگان اندیشه و نظریه پردازان انقلابی؛
دسته دوم: انتشاردهندگان آن و كسانی كه به اشاعه، ترویج و توزیع اندیشه های دیگران می پردازند.
دسته سوم: مصرف كنندگان آن.
رهبر، نظریه پرداز انقلاب است و ویژگی های شخصیتی او، قدرت ونفوذ كلامش از عوامل مهم جلب وفاداری مردم میباشد. [4]
ضرورت وجود رهبری در مبانی اندیشه سیاسی اسلام، امری انكارناپذیر است. حكومت و پیشوا، هر دو، از ضروریاتی اند كه صرف نظر كردن از آن ممكن نیست. از بین بردن موانع استفاده از شیوه های مشروع (نه تحمیلی و قهری) و پیشبرد مبارزات در قالب مفاهیم اسلامی برای افراد جامعه قابل درك است.[5]
از ویژگی های رهبری انقلاب ایران آن بود كه مبارزه و انقلابش بر پایه دین و معنویت بود و عمل به وظیفه به عنوان یك اصل حاكم اصالت داشت. قدرت رهبری بر اتّكال به خداوند و پذیرش عمیق مردمی استوار بود. پایان دادن به افسانه «جدایی دین از سیاست» از دیگر ویژگی های رهبری بود كه مبارزه را به كانون اصلی یعنی شاه معطوف كرد. مخاطبان رهبری، توده های مسلمان انقلابی بودند، نه احزاب و گروه های خاص. امام خمینی (ره) از روزهای آغازین انقلاب در سال 1342، آمریكا و اسرائیل را اساس بدبختی های جامعه برشمردند و تا پایان نهضت بر آن پافشاری نمودند. در مقایسه با نهضت های پیش از انقلاب، از جمله مشروطه و ملی شدن نفت، امتیاز انقلاب سال 1357 آن بود كه از موضع فقاهت و مرجعیت برخوردار بود.
رهبر انقلاب و شاگردان فكری ایشان با ترسیم تصویری واقعی از دین، نقش مهمی در احیای فكر دینی و انقلاب ایجاد كردند. رهبری در جهت ایجاد انقلاب، در جهان بینی و نظام ارزشی حاكم تأثیر مهمی از خود بر جای گذاشت. بسیاری از مفاهیم دینی، كه مورد سوء استفاده رژیم واقع می شد وجهه ای از دین كه پاسخگوی مشكلات عصر و از جامعیت برخوردار بود مورد بازنگری واقع گردید و تلقّی صحیح و جدیدی از آن ارائه شد. از سوی دیگر، از میان بردن موانع احتمالی، كه ممكن است در پیشبرد حركت انقلابی ایجاد سد كند، از سوی رهبری كنار زده شد. در این راستا، تمسّك به «تقیّه» برای كند كردن حركت انقلابی در سال های آغاز نهضت تحریم گردید. از دیگر كارهای ویژه رهبری دمیدن روح اعتماد به نفس و مقابله با خودباختگی در مردم بود.
با ارتباطی كه رهبری انقلاب ایران با روحانیت داشت، شبكه وسیعی از نیروهایی كه مروّج و بیان كننده اندیشه و فكر رهبری در نقاط گوناگون كشورند، شكل گرفت و به مثابه یك حزب سیاسی در ایران عمل كرد، در حالی كه ویژگی های ظاهری حزب را نداشت. تجربه تاریخی یكصد سال گذشته ایران نیز نشانگر نقش اندیشمندان دینی و روحانیت در تحوّلات اجتماعی است. پیام های رهبری در قالب مفاهیم اسلامی نقش مهمی در بسیج مردمی در طول شكل گیری انقلاب داشته است. تحلیل محتوای این پیام ها و موجی كه توسط آن در بین مردم ایجاد می شد بیانگر ماهیت و محتوای فكری این انقلاب است. مهم ترین هدفی كه رهبری در بسیاری از اعلامیه ها بدان پای می فشرد اعتلای كلمه حق و استحكام مبانی دینی بود كه رژیم گذشته در صدد محو و نابودی آنها می كوشید.[6]
با نگاهی به مواضع رهبری در روند شكل گیری نهضت، مشاهده می كنیم كه نخستین مخالفت ها از سوی امام خمینی (ره)، كه در آن قید اسلام و سوگند به قرآن كریم حذف شده بود، در اعتراض به لایحه «انجمن های ایالتی و ولایتی» آغاز شد. در جریان همه پرسی آن نیز اعتراضات وسیعی از سوی رهبری آغاز شد كه منجر به اعتراضات وسیع مردم درشهرهای گوناگون گردید.
فاجعه كشتار مدرسه فیضیه در سال 1342 و قیام 15 خرداد، كه منجر به شهادت صدها تن شد، نتیجه واكنش رهبری در قبال سیاست های ضد اسلامی رژیم بود. شهادت فرزند امام راحل؛ در سال 1356 و اعتراض رهبر انقلاب به شاه در همان سال از نقاط عطف حوادثی به شمار می رود كه در نهایت، منجر به سقوط رژیم شاه در سال 1357 گردید.
هـ) نقش مساجد
نقشی كه مساجد در جریان انقلاب ایفا كردند یكی دیگر از مشخصه های اسلام در تكوین انقلاب به شمار می رود. مساجد یكی از كانون های مهم تجمّع و تبادل پیام های انقلاب و تعمیق جریان انقلاب محسوب می شدند. در رویكرد نظری، سازماندهی و تشكّل از عناصری است كه برخی از نظریه پردازان انقلاب بر آن تأكید كرده اند. از منظر اینان، بدون یك چارچوب سازمانی برای مبارزه، گروه های انقلابی در نوعی سرگشتگی وتحیّر بهسرخواهند برد. چارلز تیلی، از جمله نظریه پردازان انقلاب، معتقد است كه انقلاب ها بر اساس گسیختگی اجتماعی به وجود نیامده اند. وی برنقش سازماندهی در ایجاد انقلاب تأكید بسیاری دارد.[7]
سازمان باید قادر باشد كه ارتباط منظمی میان انقلابیان با یكدیگر، انقلابیان با توده مردم و این دو با رهبری ایجاد كند. رسالت دیگرِ سازمان، اطلاع رسانی و ابلاغ پیام هایی است كه دسترسی بهنگام به آنها، نقش مهمی در برنامه ریزی و هدایت توده مردم دارد. به هر میزان كه رهبر از كمیّت و كیفیت نیروهای انقلابی و وسعت و دامنه اقدامات آنان و از بازتاب رژیم نیز اطلاعات كافی داشته باشد، دقیق تر عمل خواهد كرد و ضریب خطای كمتری خواهد داشت.
در تكوین انقلاب اسلامی، نهادهایی چون مساجد نقش سازماندهی نیروهای درگیر با رژیم را ایفا می كردند. مساجد، كه یكی از تجلیّات فرهنگ اسلامی محسوب می شوند، در بقای اولیه آنها در صدر اسلام نیز، علاوه بر آنكه به مثابه كانونی برای عبادات محسوب می شدند، مركز فعالیت های اجتماعی نیز به حساب می آمدند. از سوی دیگر، در حملات دشمنان به جهان اسلام نیز مساجد از اولین كانون هایی بوده اند كه مورد تخریب و هتك حرمت قرار گرفته اند.[8] مسجد در طول تاریخ اسلام از همان آغاز، كانون عبادت، آموزش، پایگاه قضایی و داوری منازعات، كانونی برای ارتباط جمعی و تبادل اخبار و پایگاه جهاد و حركت های انقلابی بوده است.
با رواج خرافه ها و تغییر در مفاهیم دینی و به دنبال افول تمدن اسلامی، كاركردهای مسجد نیز دچار دگرگونی شد. البته تحوّلات فرهنگی پس از عصر نوزایی در غرب نیز منجر به دین ستیزی در عرصه اجتماع گردید.[1] . ر. ك. به: محمدحسن رجبی، زندگی سیاسی امام خمینی، تهران، قبله، 1374، ج 4، ص 36برچسب هاتاریخ, تاریخ معاصر, انقلاب اسلامی
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
خروج از سلطه و اراده بیگانه، خروج از سلطه و اراده بیگانه،
استقلال و آزادی از محوری ترین شعارها و خواسته های ملت مسلمان ایران
هویت اجتماعی در انقلاب اسلامی هویت اجتماعی در انقلاب اسلامی
هویت اجتماعی در كلی ترین مفهوم آن به خودآگاهی یك شخص در رابطه با دیگری اشاره دارد
شعار نه شرقی و نه غربی شعار نه شرقی و نه غربی
القای این تفكر نقش بالایی در ایراد ضربه به خودباوری
سقوط نظام استبدادی، طرد نفوذ استعمار، سقوط نظام استبدادی، طرد نفوذ استعمار،
لكن شدت حب و بغضهای موافقان و مخالفان و غوغای طبیعی انقلاب و جنگ
مهم ترین ملاكها در ارزیابی انقلاب اسلامی مهم ترین ملاكها در ارزیابی انقلاب اسلامی
سنجش نتایج و آثار انقلاب اسلامی با اهداف و امكانات به طور همزمان
مساجد و انقلاب اسلامی مساجد و انقلاب اسلامی
حكومت پهلوی با كنترل و مراقبت چند جانبه‌ی خود نتوانست مانع كارآیی مسجد گردد،
اعاده روح عزت مسلمین اعاده روح عزت مسلمین
دومین كار بزرگ امام، اعاده روح عزت به مسلمین بود
پیوند و بیعت مردم با امام خمینی ـ قدس سره پیوند و بیعت مردم با امام خمینی ـ قدس سره
در عصر حاضر به روشنی مشاهده كردیم پیوند مقدس مردم با امام خمینی
انقلاب اسلامی؛ انقلابی معنوی انقلاب اسلامی؛ انقلابی معنوی
انقلاب اسلامی یكی از بزرگترین رخدادهای اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم
انقلاب 57،عرصه حضور دوباره زنان انقلاب 57،عرصه حضور دوباره زنان
زنان همانند روزهای انقلاب باز به فعالیت خود ادامه دادند

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما