نسخه چاپی


تعلیم و تعلم مناسك حج كلام امام خمینیمراتب معنوی حج كه سرمایه حیات جاودانه است و انسان را به افق توحید و تنزیه نزدیك می نماید،
 

«مراتب معنوی حج كه سرمایه حیات جاودانه است و انسان را به افق توحید و تنزیه نزدیك می نماید، حاصل نخواهد شد مگر آنكه دستورات عبادی حج به طور صحیح و شایسته و مو به مو عمل شود و حجاج محترم و روحانیون معظم كاروان ها تمام هّم خود را صرف در تعلیم و تعلم مناسك حج كنند و بر مساله دانان است كه از همراهان خود مواظبت كنند كه خدای نخواسته تخلف از دستورات نشود. و بعد سیاسی و اجتماعی آن حاصل نمی گردد مگر آنكه بعد معنوی و الهی آن جامه عمل پوشد و لبیك های شما جواب دعوت حق تعالی باشد و خود را محرم برای وصول به آستانه محضر حق تعالی نمایید و لبیك گویان برای حق، نفی شریك به همه مراتب كنید و از خود كه منشا بزرگ شرك است به سوی او جل و علی هجرت نمایید. و امید است برای جویندگان آن، موتی كه دنبال هجرت است حاصل آید و اجری را كه علی ا... است دریافت نمایند. و اگر جهات معنوی به فراموشی سپرده شود. گمان نكنید كه بتوان از چنگال شیطان نفس رهایی یافت. و تا در بند خویشتن خویش و هواهای نفسانی خود باشید نمی توانید جهاد فی سبیل ا... و دفاع از حریم ا... نمایید.»

امام خمینی(ره)، 7/6/63 ، صحیفه نور، جلد 19 صفحه 4