نسخه چاپی


زمینه های بین المللی پیروزی انقلاب اسلامی در ایراندر دهه ???? روابط سیاسی- اقتصادی ایران و آمریكا از گسترش برخوردار شد
 

برای تبیین و تحلیل انقلاب اسلامی ایران، در سال های گذشته مقالات و كتاب های بسیاری نگاشته شده است.

 یكی از برجسته ترین مباحث در این مورد شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ایران در آستانه این تحول عظیم بوده است. محمدرضا پهلوی، علی رغم حمایت موثر آمریكا كه ایران را «جزیره ثبات» در منطقه ای پرتحول ارزیابی می كرد، تاب مقاومت در برابر فشار جنبش عظیم مردمی را نداشت.ساختار نظام بین الملل و تقابل همه جانبه دو قطب قدرت در آن (آمریكا و اتحاد شوروی) شرایط را برای بهره گیری داخلی مهیا كرده بود. آمریكا برای حمایت از رژیم وابسته به خود، در برابر تهدید اقدام نظامی از سوی اتحاد شوروی براساس قرارداد ???? ناچار از خویشتن داری جدی بود.انقلاب اسلامی، بر پایه اسطوره های دینی، سبب شد بسیاری از نظریه پردازان تحولات اجتماعی به تبیین نقش مذهب در عرصه كنش های سیاسی- اجتماعی توجه پیدا كنند. وقوع این انقلاب سبب شد، در خاورمیانه، توازن قدرت به نفع اتحاد شوروی دگرگون شود. دو ابرقدرت بازی خود را در قالب بازی با حاصل جمع صفر (همه یا هیچ) دنبال می كردند. بنابراین سقوط نظام پادشاهی وابسته به ایالات متحده، در عمل مزیتی برای اتحاد شوروی ارزیابی می شد. ولی شعار «نه شرقی، نه غربی» به زودی نشان داد اتحاد شوروی نیز به طور مستقیم از ایجاد فرصت های جدید در ایران بی بهره می ماند.?
 یكی از مهم ترین بحث ها، در خصوص علل شكل گیری انقلاب اسلامی، را می توان در آثار تدا اسكاچپول یافت كه همراه با بررسی ریشه ها و علل داخلی شكل گیری بحران اجتماعی و پیامدهای آن در ایران، فشارها و كشمكش های بین المللی را هم مورد توجه قرار می دهد. در شرایطی كه دولت قابلیت و توانایی تمهید منابع كافی برای سرمایه گذاری یا مقابله با این فشارها را از دست می دهد، انقلاب رخ می دهد. خانم اسكاچپول مسأله انقلاب و امكان تحقق آن را در جوامع كشاورزی مطرح می سازد كه مشخص می شود قابل انطباق با ایران نبوده است.?

 در بحث های اسكاچپول، وقتی حكومت و عوامل آن به طور متمركز رفتار می كنند، ابزارهای سركوب ارتباط مستقیم با شرایط بین الملل دارد. به این ترتیب، تحولات بیرونی بر رفتارهای این رژیم ها اثرگذار است. وقتی این سیاست ها و ابزارها به طور غیرمتمركز عمل كنند، در پیشگیری یا كنترل بروز نشانه های بحران اجتماعی موفقیت آمیزتر می شود. در این چهارچوب برای شكل گیری انقلاب گروهی از نخبگان مستقل به وجود می آیند كه مجموعه ای از اهداف و برنامه ها را هدف قرار می دهند و با توجه به نقش دولت در كشورهای در حال توسعه كه در شكل گیری تحولات اجتماعی بسیار تعیین كننده است، در هر تحول اجتماعی باید رفتار آن را مورد توجه قرار داد. پس در شكل گیری هر حركت انقلابی باید نوع رفتار و مواجهه دولت را نیز به طور جدی مورد بررسی قرار داد. وابستگی دولت در جهان سوم سبب می شود، تحولات جهانی و شرایط بین المللی به طور مستقیم سیاست ها و رفتارهای آن را تحت تأثیر قرار دهد. مثلا وابستگی درآمد ارزی این كشورها به تحولات بازار جهانی عامل بسیار مهمی در این فرایند به شمار می آید. با توجه به شرایط ایران در دهه های ???? و ???? جامعه ایران در آستانه انقلاب اسلامی جامعه ای كشاورزی نبود. اصلاحات آغاز دهه ???? كه براساس برنامه اتحاد برای پیشرفت كندی، در پاسخ به انقلاب كوبا و احتمال سرنگونی دولت های وابسته به آمریكا در جهان سرمایه داری و وابستگان آمریكا مطرح شده بود?، در عمل موجب تهی شدن روستاها و مهاجرت های گسترده روستاییان به شهرها شده بود. حاشیه نشینی به پدیده گسترده ای در نیمه دهه ???? تبدیل شده بود. ایران، با اجرای اصلاحات شاه از كشوری كشاورزی به واردكننده تولیدات این بخش تبدیل شده بود. در نتیجه اجرای سیاست وارداتی اصلاحات، و تن ندادن شاه به الزامات دگرگونی های سیاسی- اجتماعی همراه با تحولات اقتصادی- فرهنگی، عدم توازن و شكنندگی روزافزون نظام سیاسی ایران را در پی آورده بود. افزایش بهای نفت در آغاز دهه ????، به دنبال شوك نفتی جهانی، و افزایش شدید بهای نفت با پر شدن بازارهای ایران از كالاهای وارداتی همراه شد. این وضعیت سبب استقلال عمل شاه، هم در برابر جامعه داخلی و هم در برابر جامعه جهانی شد.? شاه مجال آن را یافت تا با بهره گیری از درآمد نفتی و بی توجهی به هشدارها و اظهارنظرهای مشفقانه وابستگانش بر سیاست های موردنظر خود اصرار ورزد. او دستگاه سركوب را تقویت كرد و با تاسیس حزب رستاخیز مخالفان خود را به گرفتن گذرنامه و خروج از كشور دعوت كرد. اصلاحات وارداتی شاه، ساختارهای فرهنگی روستاها را نیز دگرگون ساخت. ایجاد خانه های فرهنگ، خانه های انصاف، شوراهای روستایی و نهادهای مشابه ابزارهای این تحول بود. شاه فرصت آن را یافت تا دیدگاه های شخصی خود را در اداره كشور مستقر سازد و خود را نسبت به به عوامل بیرونی و درونی بی نیاز تلقی كند.
 محمدرضا پهلوی به ارزیابی های مشاوران كندی نیز برای اجرای این مدل اصلاحات توجه نكرد. او از این مجال برای تحكیم دیدگاه های خود استفاده كرد و كنترل متمركز در نواحی و مناطق مختلف را دنبال كرد كه به نوبه خود آسیب پذیری های نظام سیاسی را شدت بخشید.

 به این ترتیب انقلاب اسلامی سبب شد نقش موثر مذهب و مفاهیم فرهنگی در شكل گیری حركت های سیاسی مورد توجه مجدد قرار گیرد.? در نظریه اسكاچپول، عامل دولت، نظام سركوبگر، دولت وابسته و در همان حال كنش و واكنش در نظام بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد. هرچند در این نوشتار بیشتر به ساختار نظام بین الملل می پردازیم، در انقلاب اسلامی نیز میان شیوه های تولیدی ماقبل سرمایه داری و نیروهای سیاسی- اجتماعی فعال در سطح جامعه جهانی ارتباط برقرار شود. این امر كلیشه های وابستگی را روشن تر می سازد. یكی از مهم ترین شعارهای انقلاب اسلامی نفی این وابستگی و اساسا هرگونه سلطه بوده است.

 این وابستگی سبب می شود دولت وابسته، توسعه وابسته و دولت سركوبگر نتواند كنترل و هدایت تحولات داخلی را به دست بگیرد. برای تحقق و پیروزی این انقلاب به عوامل بیرونی نیز باید توجه كرد. در ساختار نظام دوقطبی كه در پایان جنگ جهانی دوم شكل گرفت، تعارض دو ابرقدرت سمت و سوی تحولات را مشخص می كرد.? برای دولت آمریكا در جهت جلوگیری از سقوط نظام های وابسته به آن در گرو تن دادن، به اصلاحات دموكراتیك برآورد شده بود. از دهه ????، این نگرش قوت یافته بود كه رشد كمونیسم ارتباط مستقیم با فقر و محرومیت مردم دارد. بر این اساس، سیاست های استبدادی و تن ندادن به خواسته های عمومی ثبات و امنیت كشورهای بلوك سرمایه داری را مورد تهدید قرار می داد. از این دیدگاه، ایران به عنوان كشوری پر اهمیت در این مجموعه باید به این دگرگونی های ضروری تن می داد.
 به این ترتیب، در متن روابط وابسته میان رژیم پهلوی و ایالات متحده، دگرگونی ساختاری متناسب با نیازها و الزامات نظام جهانی شكل می گرفت. برای این كه ایران بتواند نیازهای خود را در این رابطه تأمین كند، ضرورت توسعه صنعتی و رشد صنعتی مورد توجه قرار گرفته بود. با توجه به ابعاد و پیامدهای وابستگی رژیم پهلوی به آمریكا، در سقوط این نظام نیز این رابطه باید مورد مداقه قرار داد. به این ترتیب ساختارهای وابستگی در حفظ یا سقوط این گونه نظام ها می تواند نقش آفرین باشد.

 بر پایه تجارب گوناگون ساختار نظام بین الملل بر تحولات داخل كشورها، به ویژه جوامع در حال توسعه بسیار موثر بوده است. ساختار نظام جهانی می تواند هم نقش تسهیل كننده و هم محدود سازنده ایفا كند. این شرایط بر عملكرد حاكمان سیاسی، به ویژه در كشورهای در حال توسعه، بسیار اثرگذار است. این عامل می تواند برای مردم این كشورها نیز فرصت های مناسبی برای كنش های اجتماعی فراهم آورد. به هر ترتیب نظام دوقطبی و تقابل آمریكا و اتحاد شوروی به ظرفیتی برای تسهیل در پیشرفت مراحل گوناگون انقلاب اسلامی تبدیل شد.? همان گونه كه مرگ كندی سبب كاهش فشار بر رژیم محمدرضا پهلوی در ایران شد، و ایران را به بازار سلاح های گوناگون آمریكایی تبدیل كرد، روی كار آمدن جیمی كارتر از حزب دموكرات نیز سبب افزایش فشار برای كاهش فشار سیاسی در ایران از سوی محمدرضا پهلوی شد.

 افزایش درآمد نفتی ایران طی دهه های ???? و ???? این مجال را برای نظام جهانی فراهم كرد تا ایران را از جایگاه پیرامون به شبه پیرامون انتقال دهد. با افزایش نابرابری های اجتماعی- اقتصادی در ایران اقتصاد وابسته به ایالات متحده دشواری های خود را بیشتر آشكار ساخت. با انتقال درآمدهای نفتی به داخل اقتصاد ایران پدیده تورم روز به روز ابعاد جدی تری یافت. اگرچه درآمدهای ایران بسیار افزایش یافت، ولی همراه با آن خریدهای تسلیحاتی شاه سبب رونق مجتمع های صنعتی- نظامی آمریكا شد. او خواستار پیشرفته ترین سیستم های سلاح ها و تجهیزات نظامی بود تا نقش منطقه ای خود را به خوبی ایفا كند. ایران در دهه ???? به بزرگ ترین خریدار سلاح های آمریكا در جهان سوم تبدیل شده بود. به هر حال هم دموكرات ها و هم جمهوری خواهان در ایفای نقش منطقه ای ایران و تجهیز آن اختلاف جدی نداشتند. جایگاه استراتژیك ایران در مرزهای جنوبی شوروی و در شمال خلیج فارس و تنگه هرمز، به نحوی تداوم روابط ایران و آمریكا را موجه می ساخت. بی تردید مدل توسعه وابسته، آثار و پیامدهای آن در سقوط شاه عنصری اساسی بوده است.

 در دهه ???? روابط سیاسی- اقتصادی ایران و آمریكا از چنان گسترشی برخوردار شد كه در روابط با كشورهای جهان سوم وابسته به آمریكا كم سابقه بود. شاه نیز مجال آن را یافته بود تا سركوب شدید مخالفان خود را به نتیجه برساند. ارتباط نزدیك و تنگاتنگ ساواك با سیا شرایط لازم را فراهم كرده بود. فشار كارتر به شاه برای باز كردن فضای باز سیاسی در ایران، موقعیت را برای انفجار آماده ساخت. ضدیت شاه با نمادهای دینی و فشارهای اقتصادی- سیاسی- اجتماعی سبب شد تا فشارهای خارجی، با تقاضاهای داخلی آمیخته شده، روند دگرگونی عظیمی را مهیا سازد.
 رژیم شاه، با بهره گیری از جایگاه خاص جغرافیای ایران، روابط بسیار حسنه ای را در زمینه اقتصادی با اتحاد شوروی سامان داده بود.? تنش زدایی در روابط آمریكا و شوروی فرصت را برای اجرای سیاست خارجی جدید شاه تحت عنوان «سیاست مستقل» فراهم آورده بود. این سیاست درواقع چارچوب وابستگی به آمریكا، برای ایران مجال توسعه روابط اقتصادی با اتحادیه شوروی را ارایه كرده بود.?? ذوب شدن یخ ها در روابط دو ابرقدرت و پس از آن اجرای استراتژی نیكسون در خلیج فارس، و برجسته شدن نقش ایران و عربستان، امنیت این منطقه را برعهده دوستان آمریكا قرار داده بود. این استراتژی سبب شد تا شاه بتواند از فرصت ایجاد شده بهره برداری كند.?? شاه در برابر امواج انقلابی منطقه هرچند كاملا به سیاست های آمریكا پشتگرم بود، ولی بهره گیری از تعارض دو ابرقدرت را نیز پس از استحكام موقعیت خود، سازنده یافته بود. او به شدت نگران خیزش های مردمی در منطقه و به ویژه در ایران بود. حجم عظیم تسلیحات آمریكایی و وابستگی فزاینده به آمریكا به هر حال اطمینان كافی را برای او ایجاد نكرده بود. نزدیكی به اتحاد شوروی می توانست در همان حال كه برای شوروی بسیار پرثمر باشد، برای شاه نیز در كاهش وابستگی به آمریكا در یك میزان محدود قابل توجه می نمود. برای روس ها نیز هرچند وابستگی سیاسی شاه كاملا آشكار بود، ولی توسعه روابط اقتصادی دو كشور، مسیری برای كاهش علایق و وابستگی های شاه به آمریكا برآورد می شد. ??
 به هر ترتیب، شاه بر این باور بود كه قدرت نظامی بدون پایه اقتصادی محكم و استوار معنی ندارد، او توسعه روابط با بلوك شرق را نیز در این چارچوب دنبال می كرد. با اجرای سیاست های كارتر در اعمال فشار برای تقویت فرآیندهای دموكراتیك در ایران، شاه خطر كمونیسم را مطرح ساخت. او همواره از پیامد خروج از ایران و تبدیل ایران به ایرانستان كه منظور تحكیم سلطه شوروی و تبدیل ایران به یكی از اقمار آن بود به عنوان یك برآورد بازدارنده سخن می گفت. ولی درواقع هراس شاه از مردم ایران بود. او بیشتر نگران تنش ها و نارضایتی های داخلی بود. هرچند همواره به نقش عوامل خارجی در تقویت فرایندهای نارضایتی داخلی استناد می كرد، موقعیت ویژه ژئوپلتیكی ایران برای شاه این مجال را فراهم آورد كه بتواند هم با ایالات متحده روابط حسنه برقرار كند، هم با اتحاد شوروی ارتباط اقتصادی گسترده ای را سازمان دهد. فروش اسلحه های روسی به رژیم وابسته به آمریكا از تجربه های نادر دوران جنگ سرد است. میلیون ها دلار سلاح از شوروی به ایران تحویل شد، رژیمی كه براساس تحلیل های ماركسیستی- لنینستی سركوبگر و عامل امپریالیسم معرفی می شد. شاه در همان حال كه نقش ژاندارم منطقه ای آمریكا را ایفا می كرد، با بهره گیری از فرصت ژئوپلتیكی بی نظیر ایران، با اتحاد شوروی نیز روابط بی نظیر اقتصادی را گسترش داد. در دهه ???? روابط ایران و اتحادیه شوروی به طرز بی سابقه گسترش یافت. ایران جایگاه بالایی را در روابط خارجی اتحاد شوروی یافت، در حالی كه عضو اردوگاه سوسیالیسم نبود. این دستاورد تنها ناشی از توجه به جایگاه ویژه ایران بود كه قدرت های جهانی را همواره تحت تأثیر قرار داده است.
 زمامداری كارتر در چارچوب توسعه وابسته ایران در دوران پهلوی، تأثیر عوامل بیرونی را برجسته تر ساخت. كارتر در انتخابات آمریكا بر دو محور تاكید داشت: حقوق بشر، قطع صدور سلاح به رژیم های دیكتاتوری وابسته به آمریكا. هرچند باز هم ایران مستثنا شد و فروش سلاح به ایران ادامه یافت ولی فشارها نیز شدت پیدا كرد. ایران همچنان بزرگ ترین خریدار سلاح های آمریكایی ماند. منافع تولیدكنندگان سلاح ها و سیستم های نظامی از دیدگاه های خاص كارتر و دموكرات ها نافذتر بود. البته برای دستگاه های اطلاعاتی امنیتی آمریكا شرایط ایران در نیمه دهه ???? بسیار مطلوب می نمود. ریچارد هلمز سفیر آمریكا در ایران این تصور را برای كاخ سفید ایجاد كرده بود كه تا ?? سال بعد هم در ایران زمینه بحران وجود ندارد. این تحلیل تا حد قابل توجهی برای كرملین نیز قابل اعتنا بود. نه در شوروی و نه در آمریكا خطر جدی برای رژیم شاه از جهت ثبات سیاسی- اقتصادی برآورد نمی شد. از دید آن ها گروه های سازمان یافته ای كه انقلاب را برپا كنند در ایران وجود خارجی نداشتند. لذا كارتر از شاه خواست تا فشارهای داخلی را كاهش دهد و فضای سیاسی را باز كند. او این سیاست را برای حفظ رژیم شاه خطرناك نمی دانست. البته در میان مشاوران كارتر در این زمینه اختلاف نظر وجود داشت ولی به هر حال در كرملین نیز كم و بیش تحلیل های مشابهی در مورد وضعیت رژیم پهلوی وجود داشت. ولی اجرای سیاست های نسنجیده شاه در نیمه دهه ????، همراه با افزایش بهای نفت، افزایش انتظارات و خواسته های مردم، با كاهش بهای نفت، بیكاری و تورم همراه شده بود كه پایه های رژیم شاه را رو به تزلزل می برد. مدل توسعه وابسته شاه سبب تشدید فشارها، و تنش های داخلی و خارجی، شد كه به سقوط رژیم شاهنشاهی منتهی شد. آمریكایی ها هنگامی به شدت و عمق نارضایتی ها و بحران در ایران آگاهی یافتند، كه بسیار دیر شده بود و انقلاب اسلامی به كابوسی برای حزب دموكرات آمریكا تبدیل شد. تزلزل و شكاف در مدیریت سیاست خارجی كارتر روندهای انقلابی را تسریع و تعمیق ساخت. در سال ???? تحلیل های سازمان سیا فاقد نشانه های نگرانی از بحران در حال تصاعد در ایران بود.
 رژیم وابسته به آمریكا و دولت حامی آن كه یكی از پایه های نظام دوقطبی جهان را تشكیل می داد، در برابر فشارهای جنبش عظیم انقلابی مردم ایران، به رهبری امام خمینی(ره)، چاره ای جز تسلیم نیافتند. و دولت آمریكا رویارویی را به فرصت ها و موقعیت های بعدی واگذار كرد...

 نویسنده :الهه كولایی
 پی نوشت ها:
 ?) ریچارد هرمن، نقش ایران در ادراكات و سیاست های اتحاد جماهیر شوروی، ترجمه الهه كولایی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره های ???-???، نهم و اسفند ????، ص ??
 ?) برای اطلاع بیشتر ر.ك نه شرقی، نه غربی، ترجمه: ابراهیم متقی و الهه كولایی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، ????
 ?) ناصر هادیان، نظریه تدااسكاچپول و انقلاب اسلامی، مجله راهبرد، شماره ?، بهار ????، صص ??-?
 ?) برای اطلاع بیشتر ر.ك ایرنه گن زیر، كارگردانی دگرگونی سیاسی در جهان سوم، تهران: سفیر، ????
 ?) برای اطلاع بیشتر ر.ك یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه: احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی، ????
 ?) ناصر هادیان، پیشین.
 ?) برای اطلاع بیشتر ر.ك مارك گازیوروفسكی، سیاست خارجی آمریكا و شاه، ترجمه: فریدون فاطمی، تهران: مركز، ????
 ?) برای اطلاع بیشتر ر.ك الهه كولایی، اتحاد شوروی و انقلاب اسلامی، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامی، ????
 ?) همان
 Ruhallah Ramazani, Iran&#???;s Foreign Policy ????-??, Charlottesvill, University of Virginia, ????
 ??) ر.ك الهه كولایی، پیشین
 ??) همان

 روزنامه همشهریبرچسب هاتاریخ, انقلاب اسلامی, ایران, بین الملل, وجهه
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
خروج از سلطه و اراده بیگانه، خروج از سلطه و اراده بیگانه،
استقلال و آزادی از محوری ترین شعارها و خواسته های ملت مسلمان ایران
هویت اجتماعی در انقلاب اسلامی هویت اجتماعی در انقلاب اسلامی
هویت اجتماعی در كلی ترین مفهوم آن به خودآگاهی یك شخص در رابطه با دیگری اشاره دارد
شعار نه شرقی و نه غربی شعار نه شرقی و نه غربی
القای این تفكر نقش بالایی در ایراد ضربه به خودباوری
سقوط نظام استبدادی، طرد نفوذ استعمار، سقوط نظام استبدادی، طرد نفوذ استعمار،
لكن شدت حب و بغضهای موافقان و مخالفان و غوغای طبیعی انقلاب و جنگ
مهم ترین ملاكها در ارزیابی انقلاب اسلامی مهم ترین ملاكها در ارزیابی انقلاب اسلامی
سنجش نتایج و آثار انقلاب اسلامی با اهداف و امكانات به طور همزمان
مساجد و انقلاب اسلامی مساجد و انقلاب اسلامی
حكومت پهلوی با كنترل و مراقبت چند جانبه‌ی خود نتوانست مانع كارآیی مسجد گردد،
اعاده روح عزت مسلمین اعاده روح عزت مسلمین
دومین كار بزرگ امام، اعاده روح عزت به مسلمین بود
پیوند و بیعت مردم با امام خمینی ـ قدس سره پیوند و بیعت مردم با امام خمینی ـ قدس سره
در عصر حاضر به روشنی مشاهده كردیم پیوند مقدس مردم با امام خمینی
انقلاب اسلامی؛ انقلابی معنوی انقلاب اسلامی؛ انقلابی معنوی
انقلاب اسلامی یكی از بزرگترین رخدادهای اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم
انقلاب 57،عرصه حضور دوباره زنان انقلاب 57،عرصه حضور دوباره زنان
زنان همانند روزهای انقلاب باز به فعالیت خود ادامه دادند

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما