نسخه چاپی


چهل حدیث از امام جعفر صادق(ع)- قسمت 4هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
 
امام جعفر صادق (ع):  هر که خدا رابشناسد ترس او در دلش می افتد و هر از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا باز می ماند.  (جهاد النفس، ص 83)

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  شیعیان ما را در سه چیز بیازمایید :در مواظـبـت بر اوقـــات نمـــازها ، در نگهدارى اسرارشان از دشمنان ما و در همدردى و کمک مالى به
برادرانشان (میزان الحکمه، باب صفات الشّیعه)

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  نزدیکترین حالات بنده به پروردگار حالت سجده است.  (ثواب الاعمال و عقاب الاعمال)

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  از دو مسلمان كه به هم برخورد می كند آن كه دیگری را بیشتر دوست دارد بهتر است .
اصول كافی ، ج 3 ، ص 193

....................................................

امام جعفر صادق (ع):   همه خیر در خانه ای نهاده شده و كلیدش را زهد و بی رغبتی به دنیا قرار داده اند .   اصول كافی ، ج 3 ، ص 194

....................................................

امام جعفر صادق (ع):   چنان از خدا بترس كه گویا او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند . اصول كافی ، ج 3 ، ص 110

....................................................

 امام جعفر صادق (ع):  امیرالمؤمنین علیه السلام  می فرمود : بهترین عبادت عفت است . اصول كافی ، ج 3 ، ص 125

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  پیامبر خدا فرمود : هر كه گناهی را برای خدا و ترس از او ترك كند خدا او را در روز قیامت خشنود گرداند. اصول كافی ، ج 3 ، ص 128

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  خداوند متعال فرموده است : بنده من با چیزی محبوبتر از انجام واجبات به من دوستی نكند .
اصول كافی ، ج 3 ، ص 129

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  عبادت كنندگان سه دسته اند : گروهی خدای متعال را از ترس عبادت كنند و این عبادت بردگان است ، گروهی خدای متعال را به طمع ثواب عبادت كنند و این عبادت مزدوران است . دسته ای خدای متعال را برای دوستیش عبادت كنند و این عبادت آزادگان و بهترین عبادت است . اصول كافی ، ج 3 ، ص 131

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  اهل دوزخ از اینرو در دوزخ جاودان باشند كه نیت داشتند اگر در دنیا جاودان باشند همیشه نافرمانی خدا كنند و اهل بهشت از اینرو در بهشت جاودان باشند كه نیت داشتند اگر در دنیا باقی بمانند همیشه اطاعت خدا كنند پس این دسته و آن دسته به سبب نیت خویش جاودانی شدند ، سپس قول خدای تعالی را تلاوت نمود : بگو هركس طبق طریقه خویش عمل می كند . فرمود : یعنی طبق نیت خویش . اصول كافی ، ج 3 ، ص 135 – 136

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  عبادت را به خود مكروه و ناپسند ندارید . اصول كافی ، ج 3 ، ص 137

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  چون خدای تعالی بنده ای را دوست دارد و او عمل كوچكی انجام دهد ، خدا او را پاداش بزرگ دهد .
اصول كافی ، ج 3 ، ص 137 – 138

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  صبر سر ایمان است . اصول كافی ، ج 3 ، ص 140

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  سه چیز از علامات مؤمن است : شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا .
اصول كافی ، ج 3 ، ص 192

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  هر مؤمنی به بلائی گرفتار شود و صبر كند ، اجر هزار شهید برای اوست .
اصول كافی ، ج 3 ، ص 146

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  سلیمان دیلمی می گوید : به امام صادق - علیه السلام - عرض كردم فلانی در عبادت و دیانت و فضیلت چنین و چنان است . فرمود : عقلش چگونه است ؟ گفتم نمی دانم . فرمود : پاداش به اندازه عقل است . اصول كافی ، ج 1 ، ص 12

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست . اصول كافی ، ج 1 ، ص 27

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  پیامبر خدا (ص ) فرموده است:ما گروه پیامبران مأموریم كه با مردم به اندازه عقل خودشان سخن بگوئیم . اصول كافی ، ج 1 ، ص 27

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  شخصی از امام صادق - علیه السلام - پرسید عقل چیست ؟ فرمود : چیزی است كه به وسیله آن خدا پرستش شود و بهشت بدست آید . آن شخص گوید : گفتم پس آنچه معاویه داشت چه بود ؟ فرمود : آن نیرنگ است ، آن شیطنت است ، آن نمایش عقل را دارد ، ولی عقل نیست . اصول كافی ، ج 1 ، ص 11

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  ابن سنان گوید به حضرت صادق - علیه السلام - عرض كردم : مردی هست عاقل كه گرفتار وسواس در وضو و نماز می باشد : فرمود چه عقلی كه فرمانبری شیطان می كند ؟ گفتم : چگونه فرمان شیطان می برد ؟ فرمود از او بپرس وسوسه ای كه به او دست می دهد از چیست ؟ قطعا به تو خواهد گفت از عمل شیطان است . اصول كافی ، ج 1 ، ص 13

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  پیامبر خدا فرموده است : ای علی هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست . اصول كافی ، ج 1 ، ص 30

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  میان ایمان و كفر فاصله ای جز كم عقلی نیست . عرض شد : چگونه ای پسر پیغمبر ؟ فرمود : بنده خدا در حاجت خود متوجه مخلوق می شود ، در صورتی كه اگر با خلوص نیت متوجه خدا شود آنچه خواهد در نزدیكتر از آن وقت به او رسد . اصول
كافی ، ج 1 ، ص 32 – 33

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  چون خدا خیر بنده ای خواهد ، او را در دین دانشمند كند . اصول كافی،ج 1، ص 39

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  كسب دانش واجب است . اصول كافی ، ج 1 ، ص 35

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  هر كسی كه برای خدا از برادرش دیدن كند ، خدای متعال فرماید : مرا دیدن كردی و ثوابت بر من است و به ثوابی جز بهشت برایت خرسند نیستم . اصول كافی ، ج 3 ، ص 255

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  با یكدیگر مصافحه كنید ، زیرا مصافحه كینه را می برد . اصول كافی ، ج 3 ، ص 264

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  نباید سر یا دست كسی بوسیده شود مگر دست پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یا كسی كه از او پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قصد شود . اصول كافی ، ج 3 ، ص 267

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  شیعیان ما با یكدیگر مهربانند ، چون تنها باشند خدا را یاد كنند . اصول كافی ، ج 3 ، ص 268

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  از جمله دوست داشتنی ترین اعمال نزد خدای متعال شادی رسانیدن به مؤمن است و سیر كردن او از گرسنگی ، یا رفع گرفتاری او یا پرداخت بدهیش . اصول كافی ، ج 3 ، ص 276

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  سدیر گوید : به امام صادق علیه السلام عرض كردم : آیا فرزند می تواند پدرش را پاداش دهد ؟ فرمود : پاداشی برای پدر نیست جز در دو صورت : پدر برده باشد و پسر او را بخرد و آزاد كند،پدر بدهی داشته باشد و پسر آن را بپردازد . اصول كافی ، ج 3 ، ص 237

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  شرافت مؤمن به شب زنده داری و عزتش به بی نیازی از مردم است . اصول كافی ، ج 3 ، ص 218

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  به امام صادق علیه السلام عرض شد . كدام اعمال بهتر است ؟ فرمود : نماز در وقت و نیكی با پدر و مادر و جهاد در راه خدای متعال . اصول كافی ، ج 3 ، ص 231

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  دنیا مانند آب دریاست كه هر چه شخص تشنه از آن بیشتر آشامد ، تشنگیش بیشتر شود تا او را بكشد . اصول كافی ، ج 3 ، ص 205

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  هر كه به یك زندگی ساده از خدا راضی باشد خدا هم به عمل اندك او راضی شود .
اصول كافی ، ج 3 ، ص 207

....................................................

35. امام جعفر صادق (ع):  اگر اندازه كفایت ، بی نیازت كند ، كمترین چیز دنیا بی نیازت كند و اگر اندازه كفایت بی نیازت نكند ، هر چه در دنیا هست بی نیازت نكند . اصول كافی ، ج 3 ، ص 209

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  چیزی كه مایه تقرب به خدای متعال است كوچك مشمار ، اگر چه پاره خرمایی باشد .
اصول كافی ، ج 3 ، ص 212

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  وقتی اراده كار خیری نمودی تأخیرش مینداز زیرا خدای متعال گاهی بر بنده مشرف می شود كه او مشغول طاعتی است ، پس می فرماید : به عزت و جلالم سوگند كه تو را پس از این هرگز عذاب نكنم و چون اراده گناهی كردی انجام مده ، زیرا گاهی خدا بر بنده مشرف می شود كه او معصیتی انجام دهد ، پس می فرماید : به عزت و جلالم كه تو را بعد از این دیگر نخواهم آمرزید . اصول كافی ، ج 3 ، ص 213

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  اگر مؤمن پاداشی را كه برای مصیبتها دارد بداند ، آرزو می كند كه او را با قیچی تكه تكه كنند . اصول كافی ، ج 3 ، ص 354

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  كسی كه احادیث ما را روایت كند و دلهای شیعیان ما را استوار سازد ، از هزار عابد بهتر است . اصول كافی ، ج 1 ، ص 40

....................................................

امام جعفر صادق (ع):  از دو صفت پرهیز كن كه هركس هلاك شد به خاطر این دو صفت بود . بپرهیز از این كه طبق رأی و نظر خویش به مردم فتوی دهی یا به آنچه نمی دانی عقیده دینی پیدا كنی .اصول كافی ، ج 1 ، ص 52

 

 برچسب هااحادیث, امام جعفر صادق(ع), چهل حدیث
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
احادیثی در باب قرآن احادیثی در باب قرآن
زنهار که جز به قرآن به چیز دیگری شفاء و بهبودی نجویید
احادیثی در باب دعا و مناجات احادیثی در باب دعا و مناجات
ناتوان ترین افراد كسى است كه از دعا و مناجات با خداوند ناتوان و محروم باشد
چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 3 چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 3
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 2 چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 2
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 1 چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 1
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 4 چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 4
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 3 چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 3
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 2 چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 2
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 1 چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 1
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام هادی (ع) - قسمت 3 چهل حدیث از امام هادی (ع) - قسمت 3
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما