نسخه چاپی


در ازدواج، اصل قضیه محبّت استاگر در زندگی محبّت وجود داشت، سختیهای بیرون خانه آسان خواهد شد
 

اگر در زندگی محبّت وجود داشت، سختیهای بیرون خانه آسان خواهد شد. برای زن هم سختیهای داخل خانه آسان خواهد شد.

در ازدواج، اصل قضیه محبّت است. دخترها و پسرها این را بدانند. این محبّتی را كه خدا در دل شما قرار داده، حفظ كنید.

این رابطه‌ی انسانی، بر اساس محبّت و رابطه‌ی عاطفی استوار است. یعنی زن و شوهر باید به هم محبّت داشته باشند و همین محبّت، همزیستیِ آنها را آسان خواهد كرد. عامل محبّت هم به پول و تشریفات و این  چیزها بستگی ندارد.

محبّت، خانواده را پایدار می‌كند. محبّت مایه‌ی آبادی زندگی است. كارهای سخت به بركت محبّت برای انسان آسان می‌شود. در راه خدا هم اگر انسان با محبّت وارد شود، همه كارها آسان خواهد شد.

دختر و پسر، عروس و داماد به هم محبّت بورزند؛ چون محبّت آن ملاطی است كه اینها را برای هم حفظ می‌كند، در كنار هم نگه می‌دارد و نمی‌گذارد از هم جدا شوند. محبّت خیلی چیز خوبی است. محبّت كه بود، وفاداری هم هست.

بی‌وفایی و بی‌صفایی و خیانت به یكدیگر، دیگر نخواهد بود. محبّت كه بود، فضا، فضای اُنس می‌شود. فضای قابل تحمّل و مورد استفاده و شیرین ایجاد می‌گردد.