نسخه چاپی


انقلاب اسلامی كانون بیداری های بدون مرزموج بیداری اسلامی بسیار سریع تر از آنچه تصور می شد فراگیر شد
 

رویداد انقلاب اسلامی در سال 1979 در نقطه ای بسیار راهبردی خاورمیانه بواقع تحول عظیمی را در حوزه های مختلف در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای رقم زد.
موج بیداری اسلامی بسیار سریع تر از آنچه تصور می شد فراگیر شد و بنا بر پیش بینی رهبر معظم انقلاب بیداری ملت ها با عبور از دیكتاتورهای منطقه و درنوردیدن مرزها به قلب اروپا رسید. امروزه این بیداری به كانون همه فتنه های جهان، به زیستگاه شیطان بزرگ، به نقطه ای غیرقابل تصور از جهان، یعنی ایالت ها و خیابان های آمریكا رسیده است. چنان كه پنداری بیداری ملت ها به فضایی پرطنین با مركزیتی واحد تبدیل شده كه همه جا هست و مرزهای آن هیچ جا نیست. در این میان آمریكا و رژیم صهیونیستی و برخی متحدین اروپایی و عربی آنها در قبال دولت ها و انقلاب های منطقه سیاست های دوگانه و تبعیض آمیزی را اتخاذ كردند. رویكرد آمریكا و كشورهای غربی به انقلابیون و كشورهای منطقه و سیاست های اتخاذشده در قبال بیداری اسلامی متناسب با میزان اثرپذیری این انقلاب ها و كشورها از انقلاب اسلامی ملت ایران تنظیم شده و لذا متناسب با این اثرپذیری از شدت و ضعف برخوردار بوده است. طوری كه انقلاب اسلامی به عنوان سمبل انقلاب های ضد استعماری و ضدصهیونیستی در جهان معاصر ملاك عمل آمریكا و كشورهای غربی در برخورد با ملت ها و كشورها قرارگرفته است. در این میان دشمنان انقلاب اسلامی ضمن تشدید فشار بر انقلابیون و متحدین جمهوری اسلامی در منطقه، چند ضلعی فشار بر ایران را نیز با هدف مهار انقلاب اسلامی به عنوان كانون بیداری ملت های منطقه دنبال می كنند.
این روزها كشورهای حامی رژیم صهیونیستی با چالش ها و مشكلات مختلفی در ابعاد داخلی و بین المللی دست و پنجه نرم می كنند. چنان كه جنبش ها و اعتراضات مردمی، كسری بودجه و اعتصابات سراسری از یك سو در كشورهای آمریكا و اتحادیه اروپا و همچنین گسترش موج بیداری اسلامی در كشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ازسوی دیگر شرایط پیچیده ای را برای حامیان رژیم صهیونیستی در عرصه داخلی و بین المللی فراهم كرده است.
جمعیت یك درصدی در آمریكا، انگلیس و بسیاری از كشورهای اروپایی و عربی كه غالبا در راستای منافع رژیم صهیونیستی فعالیت می كنند، با ایستادگی درمقابل جمعیت 99 درصدی در این كشورها از همه توان خود برای مهار، سركوب و مقابله با آنها دریغ نمی كنند. این درحالی است كه سران همین كشورها در ابعاد خارجی برای مهار موج بیداری اسلامی در سایر كشورها و حفظ منافع خود با اتخاذ سیاست های دوگانه به دخالت های نظامی و سیاسی پرداخته اند. طوری كه در برخی كشورها با تمام توان از سركوب معترضان و انقلابیون حمایت می كنند و در برخی كشورها نیز برای تحریك مردم به آشوب علیه حاكمیت و فشار بر حكومت گام برمی دارند.
نكته قابل توجه در این میان نقش جمهوری اسلامی در اتخاذ این سیاست دوگانه از سوی حامیان رژیم صهیونیستی است. به طوری كه هرجا انقلاب های مردمی در راستای انقلاب اسلامی و نزدیك به سیاست های ضداستعماری جمهوری اسلامی باشد به همان اندازه نیز اهرم های فشارسنگین تر و نگرانی غربی ها از تداوم انقلاب افزایش می یابد. طوری كه جمهوری اسلامی به الگو و ترازی در واكنش غربی ها به موج بیداری اسلامی در كشورهای منطقه تبدیل شده است. لذا همزمان با فشار بر انقلابیون و تاثیرگذاری بر حركت های مردمی در كشورهای مختلف، فشارهای مضاعفی نیز بر جمهوری اسلامی به عنوان كانون و الگوی بیداری ملت ها از سوی آمریكا و متحدان اروپایی آنها اعمال شده است. طوری كه ضمن ایجاد حدود و ثغور در دایره بیداری اسلامی در كشورهای مختلف با افزایش اضلاع چندضلعی فشار بر جمهوری اسلامی، تمام تلاش و توان خود را برای مهاركانون و مركز بیداری اسلامی در جهان معطوف داشته و برای خشكاندن انقلاب اسلامی به عنوان چشمه بیداری ملت ها دور جدیدی از فعالیت های خود را در حوزه های مختلف آغاز كرده اند. چنانكه گویی همه مشكلات و گرفتاری های آمریكا و رژیم اشغالگر قدس در داخل و خارج مرزهای اشغالی تنها در مهار انقلاب اسلامی، تبدیل جمهوری اسلامی به ایرانی ضعیف شده و انجام مذاكره های بدون پیش شرط با ایران اسلامی نهفته است. این یادداشت بر آن است تا پاسخ به چرایی ترس آمریكا و حامیان رژیم صهیونیستی از نقش جمهوری اسلامی ایران در بیداری اسلامی ملت ها، علت تشدید فعالیت های ضدایرانی را از سوی دشمنان انقلاب اسلامی در شرایط موجود بررسی كند.

1- تكرار انقلاب اسلامی در كشورهای منطقه:
رویداد انقلاب اسلامی در سال 1979 در نقطه ای بسیار راهبردی خاورمیانه بواقع تحول عظیمی را در حوزه های مختلف در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای رقم زد.
ویژگی های منحصر به فرد انقلاب اسلامی، تداوم مقتدرانه نظام جمهوری اسلامی علی رغم توطئه ها و تهدیدات قدرت های استكباری و همچنین اثرگذاری انقلاب اسلامی بر طیف تك قطبی جهان و كشورها و ملت های منطقه، سه مؤلفه برجسته در فرآیند شكل گیری انقلاب اسلامی تا به امروز به شمار می رود كه به عنوان چالشی جدی دشمنان انقلاب اسلامی را نگران و آزرده خاطر كرده است.
تحقق مردم سالاری دینی در پرتو حركت خودجوش آحاد ملت ایران برای تشكیل حكومت اسلامی و قرار گرفتن یك فقیه جامع الشرایط به عنوان رهبری اسلامی در رأس خیزش انقلابی مردم از جمله خصوصیات برجسته و بی نظیر انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر انقلاب های جهان به شمار می رود. چنانكه همین ویژگی، شكست ناپذیری انقلاب و قرارگرفتن در فضای گذشته را برای دشمنان غیرممكن و بسیار سخت كرده است. در طی سال های پس از انقلاب نیز حضور مردم در كنار رهبری و نقش مؤثر مردم در فراز و فرودهای انقلاب اسلامی و حمایت آنها از رویش ها و برائت آنان از ریزش های پیش آمده عامل مهم و مؤثری در تداوم حیات انقلاب اسلامی به شمار می رود. در این بین اجماع قدرت های استكباری جهان در عرصه تقابل با انقلاب اسلامی طی 32 سال گذشته، نه تنها در برابر اراده مردم ایران ناكام بوده؛ بلكه در تقویت اراده ملی و روحیه خودباوری برای مقابله با هر نوع تجاوز و تحریم نیز بسیار مؤثر بوده است.
طوری كه امروزه ایستادگی ملت ایران در برابر چپاولگران و غارتگران تنها به مرزهای كشور و جبهه مقاومت در لبنان و حماس محدود نشده و به الگویی فرامنطقه ای و جهانی تبدیل شده است. لذا اگر زمانی وقوع انقلاب اسلامی زمینه حذف یك متحد راهبردی از زنجیره حامیان آمریكا و رژیم صهیونیستی را در منطقه فراهم كرد؛ امروزه بیداری اسلامی در كشورهای منطقه، سقوط زنجیره ای حامیان و دست نشاندگان آمریكا را به دنبال دارد. چنان كه ترس از رسیدن كرسی های قدرت به دست نمایندگان واقعی مردم و تكرار تجربه انقلاب اسلامی در كشورهای عربی این روزها به بزرگ ترین نگرانی دولتمردان آمریكا و سران رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. زیرا تكرار انقلابی با ماهیت دینی، اثرگذاری منطقه ای و فرامنطقه ای و برخوردار از پشتوانه مردمی قطعا تداوم فعالیت رژیم صهیونیستی و حضور ارتش اشغالگر آمریكا را در منطقه با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت.

2- پدر خوانده هیچ گونه تمردی را نمی پذیرد:
استقلال سیاسی و عدم هماهنگی با سیاست های اتخاذ شده توسط دنیای غرب عمده ترین دلیل دشمنی غرب به ویژه آمریكا با جمهوری اسلامی به شمار می رود. چنانچه غربی ها برای گردن نهادن ایران به سیاست ها و برنامه های مورد نظر آنها از اهرم فشاری برای مهار ایران و وادار كردن جمهوری اسلامی به اتخاذ سیاست های هماهنگ با این كشورها استفاده كردند. وادار كردن ایران به حضور در پشت میز مذاكره بدون پیش شرط با استفاده از اهرم های مختلف از جمله این موارد است. در این میان می توان به اظهارات چندی پیش «نوام چامسكی» زبان شناس و متفكر آمریكایی در گفت وگو با روزنامه لبنانی السفیر، در پاسخ به این سؤال كه چرا آمریكا علیه ایران فعالیت می كند در حالی كه هنوز در چالش های ناشی از دو جنگ عراق و افغانستان گرفتار است؛ اشاره كرد. این تحلیلگر سیاسی معتقد است؛ علت مخالفت آمریكا با ایران علی رغم چالش ها و گرفتاری های پیش رو را می توان در دو دلیل جست وجو كرد: اول اینكه، ایران تنها كشوری است كه از دستورات [آمریكا] اطاعت نمی كند، در حالی كه همه از دستورات هیئت حاكمه آمریكا پیروی می كنند كه این امر برای آنها كه ادعای سردمداری جهان را دارند؛ غیرقابل قبول است. همین بود كه آمریكایی ها را به نابودی كوبا طی 50 سال واداشت. كوبا كسی را تهدید نمی كرد، ولی از دستورات پیروی نمی كرد.
چامسكی درباره دلیل دوم این امر گفت: موضوع این است كه كسانی رهبری اصول اصلی روابط بین الملل را برعهده دارند، شبیه سران مافیا عمل می كنند. پدرخوانده هیچ گونه تمردی را نمی پذیرد. عناصر كوچك تر باید اطاعت كنند؛ زیرا اگر پدرخوانده در حق یكی از سركشی ها سهل انگاری كند باید با دیگران نیز چنین رفتاری داشته باشد.
بنابراین هیئت حاكمه آمریكا تلاش زیادی دارد كه برای حفظ جایگاه خود در رهبری جهان و سنگین كردن كفه های ترازو در معادلات بین المللی به نفع خویش، از هر نوع نافرمانی و تك روی در سایر كشورها خودداری كند. به طوری كه تنها با هدف مهار كشورها و ملت های مستقل ضمن توسل به ترفندها و تهدیدهای مختلف از هر نوع ابزار قدرتی نیز استفاده می كند. اما از آنجا كه ویژگی برجسته انقلاب اسلامی مبارزه با سیاست های جهانی سازی و تك صدایی با محوریت قدرت های شیطانی است؛ لذا در طول 32 سال گذشته از ناحیه آمریكا و متحدان غربی اش در حوزه های مختلف در معرض انواع تهدیدات، تحریم ها و اهرم های فشار قرار داشته است.
با اوج گیری بیداری اسلامی در كشورهای منطقه و سقوط زنجیره ای دولت های دست نشانده در منطقه زنگ های خطر برای آمریكا و رژیم صهیونیستی به صدا درآمد و شماره های معكوس برای افول جایگاه جهانی آمریكا آغاز شد. لذا نگرانی سران آمریكا، رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا از گسترش موج اسلام خواهی شدت گرفت. در این بین تلاش برای حذف یك الگوی برجسته اسلامی برای ممانعت از گرایش دولت ها و ملت ها وارد فاز جدیدی شد. طوری كه برای مهار انقلاب اسلامی به عنوان اولین خاكریز موفق در برابر آمریكا تهدیدات با شكل جدی تری از زوایای مختلف مطرح شد.
تلاش های آمریكا و همراهی چند دولت اروپایی و عربستان برای متهم سازی ایران به فعالیت های تروریستی، نقض حقوق بشر، فعالیت های غیر صلح آمیز هسته ای و پولشوئی كه اخیراً صورت گرفت از جمله این موارد به شمار می رود.

3- انحراف افكار عمومی:
گرچه انقلاب های مردمی در كشورهای منطقه در مقایسه با انقلاب اسلامی مردم ایران از یك رهبر دینی و سیاسی واحد با پشتوانه های مردمی بالا محروم است؛ اما خواست حداكثری مردم و اراده ملی حاكم بر انقلاب های مردمی مبنی بر تداوم قیام ها تا شكست حكام دست نشانده همچنان عامل مهمی در پیروزی انقلاب های اخیر در منطقه به شمار می رود.
در این میان می توان به نتایج ارزشمند وحدت مردمی در انقلاب مصر اشاره كرد؛ كه علی رغم سقوط دیكتاتور این كشور،همچنان برخواست خود تا خروج شورای نظامی از رأس حكومت پایداری كردند. این موضوع در میان انقلاب های مردمی سایر كشورها همچون بحرین، یمن، تونس و لیبی نیز به چشم می خورد. لذا تلاش برای اختلاف و تفرقه در صفوف متحد انقلابیون، انحراف در افكار عامه مردم از موضوع انقلاب و سست كردن اراده مردم در تداوم انقلاب و پیگیری مطالبات خویش به طور جدی بخشی از سیاست آمریكا و رژیم صهیونیستی با هدف مصادره انقلاب های منطقه است.
در این بین تداوم و پایداری بیش از سه دهه ملت ایران در برابر توطئه های آمریكا و رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی را به عنوان الگو و پیشگامی در میان انقلاب های ضداستكباری جهان قرار داده است. لذا ترس از تكرار انقلاب اسلامی و قرار گرفتن ایران به عنوان كانون ارتباط انقلابیون منطقه و الگوی دولت های آتی باعث شد؛ غربی ها اضلاع چند ضلعی فشار علیه ایران را افزایش و عرصه را تنگ تر كنند.
این فشارها و تهدیدات كه با همراهی برخی دولت های عربی منطقه همراه بود؛ ضمن تقویت پروژه ایران هراسی درصدد نشان دادن ناتوانی ایران در برابر فشارهای غرب است. در این میان غربی ها با رهبری آمریكا برای اجماع جهانی در جبهه مخالفت با جمهوری اسلامی و بردن پرونده ایران به شورای امنیت تلاش های فراوانی را آغاز كردند. چنانچه بتوانند در پرتو تبلیغات رسانه ای گسترده ضمن عوض كردن سمت و سوی تهدیدات از آمریكا و رژیم صهیونیستی به ایران، افكار عمومی ملت ها را به سوی ایران متمایل كنند.
این پروسه زمانی شكل جدی تر به خود گرفت كه دولت آمریكا برای رهایی از تنگنای اعتراض های مردمی در این كشور تحت عنوان جنبش وال استریت و همچنین مسائل و مشكلات اقتصادی از درون به شدت تحت فشار بود. وقوع این اعتراضات و گسترش آن به شهرها و ایالت های مختلف كه هنوز نیز ادامه دارد می طلبد كه دولت آمریكا برای انحراف افكار عمومی از ترفندهای این چنینی استفاده كند.

4-نجات رژیم صهیونیستی و عبور از جبهه مقاومت:
تلاش برای حذف رژیم صهیونیستی از سرزمین های اسلامی از اصلی ترین و مهم ترین موضوعات مورد توجه بنیانگذار انقلاب اسلامی در سال های قبل و پس ازانقلاب اسلامی بوده است. چنانكه در طول سه دهه گذشته نیز تشكیل كشور مستقلی به نام فلسطین به عنوان سیاست جمهوری اسلامی در قبال مساله اشغال فلسطین همواره مد نظر بوده است. این موضوع در پنجمین كنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین كه مهر ماه سال جاری با حضور رهبر معظم انقلاب در تهران تشكیل شد به صراحت مورد توجه قرار گرفت. در این مراسم رهبر معظم انقلاب در حضور هیئت های پارلمانی عالیرتبه از جمله روسای مجالس، شخصیت ها و صاحب نظران برجسته سیاسی و رهبران گروه های فلسطینی از بیش از 50 كشور اسلامی و غیراسلامی به تشریح سیاست های جمهوری اسلامی مبنی بر تشكیل كشور مستقل فلسطین با مشاركت همه فلسطینیان اشاره كرد.
با آغاز موج بیداری اسلامی در كشورهای منطقه نیز مساله فلسطین به عنوان زخمی كهنه بر پیكر جهان اسلام دیگر بار با جدیت و تاكید در كنار خواسته های ملل مسلمان در كشورهای منطقه مطرح شد. طوری كه انقلاب های منطقه علاوه بر رنگ و بوی دینی و اسلامی و رهایی از دست دیكتاتورها با پیام های ضدرژیم اشغالگر قدس نیز همراه بود. این پیام در كشوری مانند مصر كه از متحدان راهبردی آمریكا و رژیم صهیونیستی به شمار می رفت و در جنگ 22روزه در همراهی این رژیم نقش برجسته ای داشت؛ در مقایسه با سایر كشورها بسیار چشمگیر بود.
طوری كه حكومت مبارك طی سالیان متمادی ضمن پای بندی بر توافقات و معاهدات صورت گرفته با رژیم صهیونیستی و ارائه خدمات فراوان به این رژیم از هر تلاشی برای فشار بر مسلمانان در بند غزه نیز دریغ نورزید. لذا دولت آمریكا و رژیم صهیونیستی برای حفظ دوستان خود بر رأس حكومت مصر و پای بندی دولتی آتی به توافقات صورت گرفته با این رژیم- از جمله توافق نامه كمپ دیوید- تلاش های فراوانی كرد. اما مردم مصر ضمن مخالفت با حضور مبارك در رأس حكومت، از حمایت های وی از رژیم صهیونیستی نیز انتقادهای جدی كردند. چنانكه مردم با تسخیر سفارت این رژیم در قاهره و به آتش كشیدن لوله های انتقال گاز از مصر به فلسطین اشغالی خواستار قطع ارتباط و عدم همكاری بین مصر و رژیم صهیونیستی شدند.
لذا بلافاصله پس از سقوط مبارك با حمایت آمریكا و در راستای منافع رژیم صهیونیستی، از شورای نظامی مصر- كه همان ژنرال های حكومت مبارك بودند- برای حضور در رأس حكومت، حمایت های لازم و جدی به عمل آمد. پس از استقرار شورای نظامی نیز با حمایت غربی ها تلاش های زیادی برای منصرف كردن انقلابیون از تداوم انقلاب و پیگیری خواسته های خود از طریق درگیر كردن ارتش با مردم و به تعویق انداختن انتخابات آغاز شد.
در این میان برای نجات رژیم صهیونیستی از بحران موجود و برون رفت از شرایط موجود، عبور از جبهه مقاومت با محوریت انقلاب اسلامی ایران در دستور كار قرارگرفت. لذا كشور سوریه به لحاظ قرارگرفتن در جبهه مقاومت و به عنوان یكی از متحدان راهبردی ایران در منطقه و همچنین مستعد بودن بحران، در كانون توجه حامیان رژیم صهیونیستی قرارگرفت.برچسب هابیداری اسلامی, زیستگاه شیطان, قلب اروپا
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
مطالبات شیطان بزرگ در سوریه مطالبات شیطان بزرگ در سوریه
مخالفان داخلی دولت سوریه در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می شوند
تهدیدهای پیش روی بیداری اسلامی تهدیدهای پیش روی بیداری اسلامی
بیداری اسلامی وانقلابیون با چه موانعی مواجه هستند
وعده صادق وعده صادق
فریاد اعتراض ملت ها در گوش ابر قدرتها، پیکره غرب را به لرزه انداخته
این قرن، قرن اسلام است این قرن، قرن اسلام است
در طول عمرمان این ضرب المثل ایرانی را بارها شنیده ایم که...
ظهور قدرتمند اسلام در آمریکای لاتین ظهور قدرتمند اسلام در آمریکای لاتین
هجده درصد مسلمانان، عرب و بقیه مسلمان ها در کشورهای دیگری پراکنده اند
انقلاب‌هایی با شعار الله اکبر انقلاب‌هایی با شعار الله اکبر
با سقوط قذافی، تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وارد مرحله جدیدی شد
غرب در جاده اسلام ستیزی غرب در جاده اسلام ستیزی
بررسی کارنامه کشورهای غربی در ماه های اخیر
توطئه علیه جهان اسلام توطئه علیه جهان اسلام
قدرت های جدید ضد غرب منافع آنها را در معرض تهدید قرار داده اند

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما