نسخه چاپی


احكام محصور در مكهمحصور: كسى است كه مرض یا مانند آن مانع از رسیدن او به اماكن مقدسه،
 

مسأله ???: محصور: كسى است كه مرض یا مانند آن مانع از رسیدن او به اماكن مقدسه، جهت انجام مناسك عمره و یا حج بعد از بستن احرام، مى شود.
مسأله ???: اگر كسى كه در عمره مفرده محصور شود، و بخواهد از احرام بیرون بیاید، باید قربانى یا قیمت آن را با همسفرانش به مكه بفرستد، و با آنها قرارداد كند كه در روز مشخصى آن را در مكه قربانى كنند، و آنگاه كه آن وقت برسد سر خود را بتراشد یا كوتاه كند و از احرام بیرون رود.
و در صورتى كه نتواند قربانى و یا قیمت آن را بفرستد به علت پیدا نكردن كسى كه با او بفرستد، جایز است در جاى خود قربانى كند و از احرام بیرون رود.
و اگر در حج محصور باشد حكم همان است كه گذشت، ولى قربانى باید در روز عید در منى كشته شود. و بیرون آمدن محصور از احرام در مورد ذكر شده، موجب حلال شدن محرمات احرام مى شود، مگر زنها كه حلال نمى شوند تا پس از اینكه طواف وسعى بین صفا و مروه را در حج و یا عمره بجا آورد.
مسأله ???: اگر كسى كه احرام عمره بسته مریض شود، و قربانى را به مكه بفرستد، و پس از آن مرضش كاهش پیدا كند، به طورى كه بتواند به سفر خود ادامه دهد و به مكه قبل از كشته شدن قربانیش برسد، واجب است به سفر خود ادامه دهد و به مكه برود، پس اگر عمره اش مفرده باشد، باید آن را تمام كند و چیزى بجز آن بر او واجب نیست.
و اگر عمره تمتع باشد، پس اگر بتواتند قبل از ظهر روز عرفه اعمال آن را به اتمام برساند، اشكالى نیست، و اگر نتواند ظاهر این است كه منقلببه حج افراد مى شود.
و همچنین است ـ در هر دو صورت ـ اگر قربانى را نفرستاده باشد، و صبر كرده تا اینكه مرضش كاهش پیدا كرده، و توانائى ادامه دادن سفر به طرف مكه را پیدا كرده است.
مسأله ???: اگر كسى كه احرام حج بسته مریض شود و قربانى را بفرستد، و بعد از آن مرضش كاهش پیدا كند، پس اگر گمان كند به حج مى رسد، واجب است حركت كند تا خود را برساند، و در این حال اگر به هر دو موقف رسید یا به مشعر به تنهایى رسید ـ به توضیحى كه سابقاً داده شد ـ حج را درك كرده است، و مناسك را بجا مى آورد و قربانى را میكشد، و اگر به هیچ كدام نرسید پس اگر قبل از رسیدنش از طرف او قربانى نكرده باشند موى خود را بتراشد یا كوتاه كند و از احرام بیرون رود، و همه چیز بر او حلال میشود، بجز زنها، تا اینكه طواف وسعى را در حج و یا عمره بجا آورد، و آنگاه آنها نیز بر او حلال مى شوند.
مسأله ???: اگر محصور از طواف وسعى شد، مثل اینكه مرضى یا مانند آن مانع از رسیدنش به جایگاه طواف وسعى شد، جایز است نائب جهت انجام طواف وسعى شد، جایز است نائب جهت انجام طواف وسعى بگیرد، و نماز طواف را خود شخصاً پس از طواف نائب بجا آورد.
و اگر محصور از رفتن به منى و انجام مناسك آن شد، باید جهت رمى و قربانى كردن نائب بگیرد، و پس از انجام آنها توسط نائب، سر خود را بتراشد یا كوتاه كند، و در صورت امكان موى خود را به منى بفرستد، و باقى مناسك حج را بجا آورد تا اینكه حجش به اتمام برسد.
مسأله ??0: اگر كسى محصور شود و قربانى را بفرستد، ولى قبل از آنكه قربانى بجاى خود برسد، سرش او را اذیت كند، جایز است سر خود را بتراشد، و پس از آن باید در همان جائى كه هست یك گوسفند قربانى كند، یا سه روز روزه بگیرد، یا شش بینوا را به هر كدام دو مد اطعام كند، (گفته شده است: مد سه ربع كیلو (??0 گرم) تقریباً مى باشد).
مسأله ???: كسى كه در حج یا عمره محصور شده، و قربانى خود را فرستاده و از احرام بیرون آمده، براى او بجاى حج یا عمره كفایت نمى كند، پس اگر قصد حجت الاسلام را داشته است، و استطاعتش باقى ماند یا حج مستقر در ذمه او شده بود، باید آن را بعداً بجا آورد.
مسأله ???: كسى كه محصور شده، اگر نتوانست نه قربانى و نه قیمت آن را تهیه كند، ده روز روزه بجاى آن بگیرد.
مسأله ???: اگر محرم نتوانست به حركت خود بطرف اماكن مقدسه جهت انجام مناسك عمره یا حج، به علتى غیر از مصدود و محصور شدن، ادامه دهد، پس اگر احرام عمره مفرده بسته است، جایز است در جاى خود قربانى كند، و بنابر احتیاط سر تراشیدن یا كوتاه كردن را به آن ضمیمه كند، و از احرام خود بیرون رود.
و همچنین است اگر احرام عمره تمتع بسته است و نتواند حج را نیز درك كند، وگرنه ظاهر این است كه عمره اش منقلب به حج افراد مى شود.
و اگر احرام حج بسته است و نتواند به وقوفین یا وقوف در مشعر بتنهائى برسد، باید با عمره مفرده از احرام بیرون رود.
و اگر نتواند به جایگاه طواف وسعى جهت انجام آنها برسد، و یا نتواند به منى جهت انجام مناسك آنجا برود، حكم این دو صورت همان است كه در مسأله (???) گذشت.
مسأله ???: جمعى از فقهاء فرموده اند: اگر كسى كه احرام حج یا عمره بسته است قربانى به همراه خود نیاورده باشد، و هنگام بستن احرام با خداوند متعال شرط كرده باشد، هرگاه از ادامه سفر به اماكن مقدسه به هر دلیلى معذور شود او را حلال یعنى غیر محرم بداند، و اتفاقاً براى او مانعی، مثل دشمن یا مرض یا مانند آنها، پیش آید كه جلو رسیدنش به خانه خدا یا موقفین رات بگیرد، نتیجه آن شرط این خواهد بود كه به محض پیش آمدن مانع، از احرام بیرون مى رود و همه محرمات احرام براى او حالل مى شوند، و واجب نیست جهت بیرون رفتن از احرام قربانى كند و سر خود را بتراشد یا كوتاه كند، همچنان كه واجب نیست اگر محصور باشد، طواف وسعى را جهت حلال شدن زنها بجا آورد.
و این فرمایش اگر چه خالى از وجه نیست، ولى احتیاط واجب آن است كه آنچه در مسائل گذشته در مورد چگونگى بیرون رفتن از احرام هنگام محصور و مصدود شدن بیان شود، رعایت شود، و اثر ذكر شده براى شرط كردن بیرون رفتن از احرام، بر آن ترتیب داده نشود.
تا اینجا واجبات حج را بیان نمودیم، واینك مقدار كمى از مستحبات آن را بیان مى كنیم، زیرا فقهاء مقدار زیادى مستحبات ذكر فرموده اند كه این رسال گنجایش آنها را ندارد.
و باید دانسته شود كه استحباب پاره از مستحباتى كه ذكر خواهد شد مبتنى بر قاعده فقهى (تسامح در ادّله مستحباب است) بنابر این مستحباتى كه ذكر مى شوند بقصد رجاء مطلوبیت بجا آورده شوند ـ یعنى به این قصد كه اگر اینها واقعاً از شارع مقدس صادر شده باشند جهت امتثال امر او بجا أورده مى شوند ـ و نه به اعتقاد صادر شدن آنها بجا آورده شوند، و همچنین مكروهاتى كه ذكر خواهد شد.برچسب هادین شناسی, فروع دین, حج, احكام حج
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
بررسی برخی احکام مربوط به حج بررسی برخی احکام مربوط به حج
آیا وضو گرفتن با آب زمزم موجود در داخل حرم مکی جایز است؟
حكمت احرام حكمت احرام
نخستین گام حج یا عمره، «احرام» است. چرا احرام؟و چرا از میقاتى معیّن؟
حكمت طواف حكمت طواف
هدف،الزام كامل و انضباط دقیق و هماهنگى بااراده تشریع خداونداست
احرام، در مسجد شجره احرام، در مسجد شجره
در كاروان ها، نشانه هاى كوچ و زمزمه هاى رفتن آشكار مى شود
حج استجابی 7 حج استجابی 7
كسانى كه از هند و پاكستان به عربستان مى آیندو در مكه معظمه مقیم مى شوند
احكام استجابی 6 احكام استجابی 6
آیا طواف در عمره مفرده استحبابى، حكمِ طواف واجب را دارد كه باید نماز آن خلف مقام باشد
حج استجابی 5 حج استجابی 5
اگر فاصله بین دو عمره كمتر از یك ماه باشد،
حج استجابی 4 حج استجابی 4
ماندن به منى، شب یازدهم و شب دوازدهم، و شب سیزدهم براى بعضى از اشخاص.
حج استجابی 3 حج استجابی 3
یكى «عمره تمتّع»، و دیگرى «حجّ تمتّع» و عمره تمتع مقدم است بر حج.
حج استجابی 2 حج استجابی 2
كیفیت افعال حجّ اِفراد; از احرام و وقوفین و اعمال منى و اعمال مكه، عین كیفیّت حجّ تمتع است

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما