نسخه چاپی


اگر بخواهید این محبّت باقی بماند...محبّت، دستوری و فرمایشی نیست.
 

محبّت، دستوری و فرمایشی نیست. دست خود شماست. شما می‌توانید محبّت خودتان را روز به روز در دل همسرتان زیاد كنید. چطوری؟ با اخلاق خوب، با رفتار مناسب، با محبّت ورزیدن به او، با وفاداری.

اگر زن بخواهد شوهرش به او محبّت بورزد، باید حركت و تلاش كند. اگر مرد بخواهد زنش او را دوست داشته باشد، باید یك تلاشی انجام بدهد. محبّت محتاج تلاش و ابتكار است.

محبّت در صورتی خواهد ماند كه طرفین حقوق یكدیگر و حدود خود را رعایت كنند و از آن تخطّی و تجاوز نكنند. یعنی در واقع هر كدام از این دو طرف كه دو شریك هستند و با هم زندگی را بنا می‌كنند، سعی كنند كه جایگاه خود را در دل و ذهن و فكر طرف مقابل، جایگاه راسخ و نافذی قرار دهند. یعنی همان نفوذ معنوی؛ همان ارتباط و پیوند قلبی زن و شوهر. حقوق اسلامی برای این است.

اگر بخواهید این محبّت باقی بماند، به جای اینكه از طرف مقابلتان توقّع كنید كه او مرتّب به شما محبّت كند از دل خودتان بخواهید كه تراوش محبّت او روز به روز بیشتر شود. محبّت به طور طبیعی، محبّت می‌آفریند