گوشه هایی از سخنان مرحوم نادر طالب زاده در مناسک حجویدیوهای مشابه